ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-label-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น label, *label*,

-label- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's right. I just want to check for that label that says, "Made in the USA."ยังงั้นแหละ ฉันแค่อยากดูฉลาก ที่เขียนว่า "ทำในอเมริกา"
Trace the path of digestion, Gold. Label everything along the way.บอกชื่ออวัยวะทุกชิ้น ในระบบย่อยอาหาร
Maybe what you could explain to me is why it's Bureau policy to label these cases as unexplained phenomena and ignore them.- คุณมีทฤษฎีอธิบายไหม ? - ผมมีอยู่มากมายเลยหละ นั่นเป็นอะไรที่อยากให้คุณอธิบายว่า ทำไมนโยบายของหน่วย
So we each get our own shelf. I'll make your label this evening.ทุกคนจะมีชั้นของตัวเอง เย็นนี้ฉันจะทำป้ายมาติดให้
I don't want to tell you like this... but the record label they... want me to move to New York for a while, cause... all the hot producers work in the clubs there.เคาต้องการให้ชั้นไปอยู่ นิวยอร์ค สักพัก เพราะที่นั่นมีโปรดิวเซอร์เก่งๆเยอะ
The problem was the people that handed us this label were 13 years of age.ปัญหาก็คือ คนงานที่ยื่นป้ายยี่ห้อนี้ให้เรา อายุแค่ 13 ปี
I could label you. "Tessa."ที่ผมจะเขียนชื่อคุณไว้ "เทสสา"
Its label is designed by Enzo Francesco a famous avant garde artist.ฉลากของมันถูกออกแบบโดย เอ็นโซ ฟรานเชสโก้ ศิลปินอวองการ์ทที่มีชื่อเสียง
Your lonely heart, missing your mom can get sympathy from a lot of people, but people might label me as a selfish woman.หัวใจที่โดดเดี่ยวและขาดแม่ของเธอ ทำให้ได้รับความสงสารจากคนมากมาย แต่คนอาจจะตราหน้าว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัว
The bacon label still looks greasy.ป้ายเบค่อนยังดูมันอยู่เลย
One of the victims was picked up by music label based on the media coverageหนึ่งในเหยื่อถูกเลือกจากปกของเทป
You asked me for two cases of Johnnie Walker Black Label and four ladies of the pole, and I got them for you, didn't I?นายขอแค่จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ แบล็คเลเบิ้ล สองลัง กับหญิงเต้นรูดเสาสี่คน แล้วฉันก็หามาให้ใช่มั้ย?

-label- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走资派[zǒu zī pài, ㄗㄡˇ ㄗ ㄆㄞˋ, 走资派 / 走資派] capitalist-roader; person in power taking the capitalist road, a political label often pinned on cadres by the Red Guards during the Cultural Revolution

-label- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
システムラベル[, shisutemuraberu] (n) {comp} system label
テキストラベル[, tekisutoraberu] (n) {comp} text label
ピーラー[, pi-ra-] (n) peeler (for peeling a label from its base in a barcode printer)
ベクトルラベル[, bekutoruraberu] (n) {comp} vector label
ラベル(P);レーベル(P)[, raberu (P); re-beru (P)] (n) (1) label (i.e. sticker); (2) (esp. レーベル) label (i.e. record label); (P)
名礼[なれ, nare] (n) {comp} label (e.g. in programming languages)
書込み保護ラベル[かきこみほごラベル, kakikomihogo raberu] (n) {comp} write protection label
検針済;検針済み[けんしんずみ, kenshinzumi] (n) (See 検針・2) inspected (used on label or seal indicating goods are free of leftover needles, etc.)
正札[しょうふだ, shoufuda] (n) price tag; price label
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label
ラベル[らべる, raberu] label
ラベルセット[らべるせっと, raberusetto] label set
ラベル番号[ラベルばんごう, raberu bangou] label number
名礼[なふだ, nafuda] label (e.g. in programming languages)
安全保護ラベル[あんぜんほごラベル, anzenhogo raberu] security label
書込み保護ラベル[かきこみほごラベル, kakikomihogo raberu] write protection label
観点表示[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label

-label- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker FR: étiquette [f]
ฉลากคำเตือน[n. exp.] (chalāk kham) EN: warning label FR: étiquette avertissement [f]
ฉลากยา[n. exp.] (chalāk yā) EN: drug label FR:
ขึ้นป้าย[v. exp.] (kheun pāi) EN: label FR:
เครื่องหมายรับรอง[n. exp.] (khreūangmāi) EN: hallmark ; certification mark FR: label [m]
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ[n. exp.] (khreūangmāi) EN: quality certificate FR: label de qualité [m]
แปะฉลาก[v. exp.] (pae chalāk) EN: stick on a label FR: coller une étiquette ; apposer une étiquette
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; écriteau [m] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label FR: étiquette [f]
ป้ายติด[n.] (pāi tit) EN: label FR: étiquette [f]
เรียกขาน[v. exp.] (rīek khān) EN: name ; call ; label FR:
สลาก[n.] (salāk) EN: label ; tab FR: étiquette [f]
ติดฉลาก[v. exp.] (tit chalāk) EN: stick on a label ; label ; tag FR: étiqueter
ติดป้าย[v. exp.] (tit pāi) EN: put up a sign ; set up a sign ; set up a billboard ; label FR: étiqueter
ตรา[n.] (trā) EN: mark ; brand ; trademark ; emblem ; coat of arms ; sign FR: marque [f] ; label [m] (anglic.) ; symbole [m] ; emblême [m] ; armoiries [fpl] ; écusson [m]
ตราหน้า[v.] (trānā) EN: label ; brand FR:

-label- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label
Kennzeichnungsetikett {n}identification label
Dateiendekennsatz {m}trailer label
Benutzeranfangskennsatz {m}user header label

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -label-
Back to top