ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep, *keep*,

-keep- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลังสินค้าทัณฑ์บน (n.) a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
เลี้ยงผี (v.) be keep spirit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How does she keep it clean?เธอทำให้มันสะอาดได้อย่างไร
Just keep movingเคลื่อนไหวต่อไป
She likes to keep the house very cleanเธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอย่างมาก
I do so many things and I keep so busyฉันทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายและมีธุระยุ่งอยู่ตลอด
He wants to keep it a secretเขาต้องการเก็บมันไว้เป็นความลับ
I have to keep reminding myself that…ฉันต้องเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆ ว่า...
Don't keep me waiting long!อย่าให้ฉันคอยนานล่ะ
Don't forget to keep in touchอย่าลืมติดต่อกันไปเรื่อยๆ นะ
I can't keep thinking about youฉันไม่สามารถคิดถึงคุณต่อไปได้อีก
Why would she keep that a secret?ทำไมเธอถึงเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับ
Sorry to keep you waitingขอโทษที่ทำให้คุณต้องคอย
I say you keep your mouth shut and let her dreamฉันว่าคุณปิดปากให้สนิทและปล่อยให้เธอฝันไปเถอะ
Just keep your mouth shut and let him do the talkingแค่ปิดปากเงียบไว้แล้วปล่อยให้เขาเป็นคนพูด
Listen, I'll try to keep this briefฟังนะ ฉันพยายามจะพูดโดยย่อ
Some people have been trying to keep us apartบางคนพยายามที่จะแยกเราจากกัน
I couldn't keep my eyes awayฉันไม่สามารถจะละสายตาไปได้
I'm just trying to keep you out of troubleฉันพยายามจะช่วยคุณให้อยู่ห่างจากปัญหาเท่านั้นเอง
If you want me to keep quiet, then, do me a favorถ้าอยากให้ฉันปิดปากเงียบล่ะก็ ช่วยอะไรให้ฉันสักอย่างสิ
I should keep my distance from himฉันควรรักษาระยะห่างจากเขา
Bribe me to keep my mouth shut!ให้สินบนเพื่อปิดปากฉันสิ
Why do I keep getting so worried about him?ทำไมฉันถึงได้ยังคงห่วงใยเขาเหลือเกิน
Why do you keep following me?ทำไมถึงได้ตามฉันมาอีก
Please keep this conversation a secretได้โปรดเก็บเรื่องที่คุยกันนี้เป็นความลับ
How long are you gonna keep this secret?คุณจะเก็บความลับนี้ไว้นานแค่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ
Take this and keep firing. I'll be back.มาถูกเวลาเลย ยิงแทนฉันที ฉันจะกลับค่าย
Oh, it leads to a little cove where we used to keep a boat.ก็แค่อ่าวเล็กๆ ที่เราใช้เก็บเรือน่ะ
This is where I keep all her clothes.นี่คือที่ที่ท่านเก็บเสื้อผ้าทั้งหมดไว้
I keep her underwear on this side.ฉันเก็บพวกชุดชั้นในไว้ด้านนี้
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง
Just because I'm trying to keep this organised?เพียงเพราะฉันพยายามที่จะเก็บเรื่องนี้จัด?
Here, you take on the responsibility. I'll just keep my mouth shut.ที่นี่คุณใช้ในความรับผิดชอบ ฉันเพิ่งจะเก็บปากของฉันปิด
We're gonna all get sore throats if we keep it up.เราจะทุกคนได้รับเจ็บคอถ้าเราให้มันได้
You keep comin' in with bright sayings. Send 'em to a paper!คุณเก็บ comin 'ด้วยคำพูดที่สดใส ส่ง 'em กับกระดาษ!

-keep- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, 并进 / 並進] advance together; advances together; keep abreast of
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, 避重就轻 / 避重就輕] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, 不即不离 / 不即不離] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length
关照[guān zhào, ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ, 关照 / 關照] concern; care; to keep an eye on; to look after
扣押[kòu yā, ㄎㄡˋ ㄧㄚ, 扣押] to detain; to keep in custody
拘留[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, 拘留] to detain (a prisoner); to keep sb in custody
收押[shōu yā, ㄕㄡ ㄧㄚ, 收押] in custody; to keep sb in detention
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, 天涯若比邻 / 天涯若比鄰] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad)
按步就班[àn bù jiù bān, ㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄢ, 按步就班] follow the prescribed order; keep to conventional ways
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 屏] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back
保修[bǎo xiū, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ, 保修] guarantee to keep in good repair
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 保全] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, 保养 / 保養] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 备而不用 / 備而不用] have sth ready just in case; keep sth for possible future use
合拍[hé pāi, ㄏㄜˊ ㄆㄞ, 合拍] in time with (i.e. same rhythm); to keep in step with; fig. to cooperate
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
不做声[bù zuò shēng, ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄥ, 不做声 / 不做聲] keep silent; not say a word
不赞一词[bù zàn yī cí, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄧ ㄘˊ, 不赞一词 / 不贊一詞] keep silent; make no comment
保苗[bǎo miáo, ㄅㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 保苗] keep a full stand of seedlings
保藏[bǎo cáng, ㄅㄠˇ ㄘㄤˊ, 保藏] keep in store; preserve
把风[bǎ fēng, ㄅㄚˇ ㄈㄥ, 把风 / 把風] keep watch (during a clandestine activity); be on the lookout
[táng, ㄊㄤˊ, 搪] keep out
摆门面[bǎi mén miàn, ㄅㄞˇ ㄇㄣˊ ㄇㄧㄢˋ, 摆门面 / 擺門面] keep up appearances
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 敹] keep tidy and repaired; sew
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable
[zhān, ㄓㄢ, 觇 / 覘] keep at; to spy
[chì, ㄔˋ, 饬 / 飭] keep in order; stern; to order; direct
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
[lú, ㄌㄨˊ, 罏] pile of earth to keep wine jars
冷藏[lěng cáng, ㄌㄥˇ ㄘㄤˊ, 冷藏] refrigeration; cold storage; to keep (food, medicine) in cold environment
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
[tiē, ㄊㄧㄝ, 贴 / 貼] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance
[wán, ㄨㄢˊ, 玩] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment
通气[tōng qì, ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ, 通气 / 通氣] ventilation; aeration; to keep each other informed; to release information

-keep- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed!
がんば[, ganba] (int) (col) (See 頑張って) Go for it (kiddy talk); Keep at it
ガンバリズム[, ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut!
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
三舎を避ける[さんしゃをさける, sanshawosakeru] (exp,v1) to keep one's distance from someone (due to fear or because that person is superior)
下宿人を置く[げしゅくにんをおく, geshukuninwooku] (exp,v5k) to keep boarders
付いて行ける[ついていける, tsuiteikeru] (exp,v1) to follow; to keep in pace with; to understand
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
付け狙う;附け狙う[つけねらう, tsukenerau] (v5u,vt) to prowl after; to keep watch on
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
保冷[ほれい, horei] (n) keep cool
元気出して[げんきだして, genkidashite] (exp) keep up your strength; chin up!
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)
出る杭は打たれる[でるくいはうたれる, derukuihautareru] (exp,v1) the nail that sticks out gets hammered in; the best policy is to keep your head down
勝って兜の緒を締めよ[かってかぶとのおをしめよ, kattekabutonoowoshimeyo] (exp) (obs) You must keep up your guard even after a victory
包み隠す;包隠す;包み匿す;包みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s,vt) to conceal; to keep secret; to cover up
取って置く;取っておく[とっておく, totteoku] (v5k) to set aside; to keep in reserve; to hold on to
口が減らない[くちがへらない, kuchigaheranai] (exp,adj-f) (See 口の減らない) fast-talking; always having another argument ready; not able to keep one's mouth shut
口を閉ざす[くちをとざす, kuchiwotozasu] (exp,v5s) to keep one's mouth shut; to refuse to talk
噤む;鉗む[つぐむ, tsugumu] (v5m,vt) (uk) to shut one's mouth; to hold one's tongue; to keep silent
圧伏;圧服[あっぷく, appuku] (n,vs) overpower; subdue; keep down
奇麗好き[きれいずき, kireizuki] (adj-na,n) liking to keep things clean
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r,vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P)
宵っぱり;宵っ張り[よいっぱり, yoippari] (n) (1) night owl; nighthawk; late bird; (vs) (2) to stay up late; to keep late hours
宿す[やどす, yadosu] (v5s,vt) (1) to keep (guest); (2) to conceive; (3) to carry (virus); (4) to entrust; (P)
左側通行[ひだりがわつうこう, hidarigawatsuukou] (n) Keep Left
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P)
心に留める[こころにとめる, kokoronitomeru] (exp,v1) (See 気に留める) to bear in mind; to keep remembering
心に秘める[こころにひめる, kokoronihimeru] (exp,v1) to keep to oneself; to keep secret
必携[ひっけい, hikkei] (n) (1) handbook; manual; vade mecum; (2) (something) essential to keep on you; (P)
念頭に置く;念頭におく[ねんとうにおく, nentounioku] (exp,v5k) to give thought to; to bear in mind; to keep in mind
恵存[けいそん;けいぞん, keison ; keizon] (n) message appended to a note accompanying a gift, requesting the recipient to keep the gift at hand
手箱[てばこ, tebako] (n) (small) box to keep valuables, etc.
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message
追跡[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
預かる[あずかる, azukaru] Thai: รับฝาก English: to keep in custody

-keep- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อำรุง[v.] (amrung) EN: maintain ; keep up ; care for FR: conserver ; maintenir
เอาไว้[v. exp.] (ao wai) EN: keep FR: conserver ; placer ; mettre
เอาอยู่[v.] (aoyū) EN: control ; keep under control ; keep in check ; be able to bring something under control FR:
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
บำรุงตัว[v. exp.] (bamrung tūa) EN: keep fit FR:
บังคัล[v.] (bangkhan) EN: keep an eye on FR:
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
บ่นหา[v. exp.] (bon hā) EN: keep asking for someone to come FR:
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
บริรักษ์[v.] (børirak) EN: keep ; tend ; maintain ; govern (over) FR:
บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate ; maintain ; keep up FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
ชิดขวา[v. exp.] (chit khwā) EN: keep to the right ; keep right FR: serrer à droite ; Gardez votre droite !
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left FR: serrer à gauche ; Gardez votre gauche !
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
เดินตรงไป[v. exp.] (doēn trong ) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on FR: aller tout droit ; marcher tout droit
เดาะลูกบอล[v. exp.] (dǿ lūkbøn) EN: bounce a ball ; keep tossing a ball FR:
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties FR:
ดูใจ[v.] (dūjai) EN: keep a death watch FR:
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูแลบ้าน[v. exp.] (dūlaē bān) EN: keep house FR:
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaē raksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep FR: prendre soin ; veiller sur
ดูต้นทาง[v. exp.] (dū tonthāng) EN: keep a lookout (for) FR:
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
เฝ้าไข้[v.] (faokhai) EN: nurse ; keep vigil over a sick FR: garder un malade
เฝ้ามอง[v.] (faomøng) EN: look at ; look ; glance ; take a look ; take a glance ; keep watching FR: observer
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over ; guard FR: garder ; surveiller ; faire le guett ; monter la garde
ห้ามเดินลัดสนาม[v. exp.] (hām doēn la) EN: keep off the grass ; Don't walk on the grass FR: ne pas marcher sur la pelouse
ห้ามเข้า[v. exp.] (hām khao) EN: no entry ; no admittance ; keep out FR: défense d'entrer ; interdiction d'entrer ; entrée interdite ; On n'entre pas !
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb at a distance FR: se distancier ; aliéner
หุบปาก[v.] (huppāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; shut up ; keep quiet FR: clouer le bec
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[xp] (jai yen-yen) EN: Take it easy! ; keep cool ; don't get excited FR: Du calme ! ; Calmos ! ; On ne s'excite pas !
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts ; keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: don't forget it! ; keep in mind ; remember FR: n'oublie pas ! ; n'oubliez pas !
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer

-keep- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others
Achshalter {m}axle keep plate
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Schach {n} (Spiel) | eine Partie Schach | Schach spielen | in Schach haltenchess | a game of chess | to play (at) chess | to keep in check
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company
kühl; frisch {adj} | kühl lagerncool | to ste cold; to keep in a cool place
Disziplin {f} | Disziplin haltendiscipline | to keep discipline
Nichteinhaltung {f} seines Versprechensfailure to keep one's promise
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
griffbereit; greifbar {adj} | etw. griffbereit haben; etw. griffbereit haltenhandy | to have sth. handy; to keep sth. handy
Show {f} | die Show in Gang haltenshow | to keep the show rolling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep-
Back to top