ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-italy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น italy, *italy*,

-italy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blackshirts of the revolution, men and women of Italy and the Kingdom of Albania hear this...เสื้อดำแห่งการปฏิวัติ บุรุษและสตรีแห่งอิตาลี่ และอาณาจักรอัลบาเนีย
Everyone in town was happy that Italy was going to war.คนอื่นๆต่างพอใจ ที่อิตาลี่ประกาศสงคราม
Closest we ever got to Italy was the baked ziti at Mama Leone's.เรื่องใกล้เคียงอิตาลีที่เราเคยทำ คือกินพาสต้าที่ร้านมาม่า ลีโอนี่ส์
She's 24 and just returned from Italy after studying opera.หล่อนอายุ24 และเพิ่งจะกลับมา จากอิตาลีหลังจากเรียนด้านโอเปร่า
Vienna, Munich, Italy and Spain and China, South Korea, Japan.เวียนนา มิวนิค อิตาลี และ สเปน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
How much Boston from Italy are left ?กระเป๋าบอสตันของอิตาลีเหลืออยู่เท่าไร ?
While his son was fighting Across italy 442nd the Neighbours were getting theในขณะที่ลูกชายท่านรบในอิตาลี เพื่อนบ้านยึดเอา
The Fascist governments of Germany and Italy were already working together.รัฐบาลเผด็จการของเยอรมันและอิตาลี ได้ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
Years ago I used to listen to all the news reports because my husband was in Italy in the war.หลายปีก่อนฉันเคยติดตามข่าวทุกข่าว เพราะว่าสามีฉันอยู่ในสงครามที่อิตาลี่
As they say in Italy these days, "Take off the white gloves!"เหมือนที่เขาพูดกัน ชกกันตัวต่อตัววัดรุ่นๆนวมไม่ต้อง
That I'd go to Italy and provoke the Volturi.ฉันว่าจะไปอิตาลี ไปแหย่พวกโวลตูรี
Then we travel to Italy in a couple days.แล้วก็กะว่าจะไปต่อที่อิตาลีซัก ๒-๓ วัน

-italy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利

-italy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イタリア製[イタリアせい, itaria sei] (n,adj-no) Italian made; made in Italy
[い, i] (n) (abbr) (See 伊太利) Italy
日独伊[にちどくい, nichidokui] (n) Japan, Germany and Italy
日独伊三国軍事同盟[にちどくいさんごくぐんじどうめい, nichidokuisangokugunjidoumei] (n) Tripartite Pact (between Japan, Germany and Italy in WWII)
駐伊[ちゅうい, chuui] (n) stationed in Italy

-italy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิตาลี[n. prop.] (Itālī) EN: Italy FR: Italie [f]
ประเทศอิตาลี[n. prop.] (Prathēt Itā) EN: Italy FR: Italie [f]
สถานทูตอิตาลี[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Italy ; Italian Embassy FR: Ambassade d'Italie [f]
สาธารณรัฐอิตาลี[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Italian Republic ; Republic of Italy FR: République italienne [f] ; République d'Italie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -italy-
Back to top