ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-introduce-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น introduce, *introduce*,

-introduce- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you introduce me to her?คุณช่วยแนะนำฉันกับเธอหน่อยได้ไหม
Let me introduce my friend to youขอฉันแนะนำเพื่อนของฉันกับคุณหน่อย
Let me introduce myselfขอฉันแนะนำตัวเองหน่อย
Allow me to introduce myselfขออนุญาตให้ฉันแนะนำตัวหน่อย
I'll introduce you around, make you feel right at homeฉันจะแนะนำคุณโดยรอบและทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So may I introduce to you, The act you've known for all these yearsดังนั้นฉันอาจจะแนะนำให้คุณ การกระทำที่คุณได้รู้จักกันสำหรับทุก ปีเหล่านี้
So let me introduce to you, The one and only Billy Shearsดังนั้นให้ฉันแนะนำให้คุณ หนึ่งเดียวบิลลี่กรรไกร
I'd like to introduce you to madame Blanc,ฉันอยากจะ แนะนำเธอให้รู้จัก มาดาม แบลงค์,
I want to introduce Suzy Bannion, our new student.ฉันอยากจะแนะนำ ซูซี่ บานเนี่ยน, นักเรียนคนใหม่ของเรา.
And now I'm going to introduce to you a man whose writings we are all becoming familiar with.และในตอนนี้ ขอเเนะนำ ชายที่บทความของเขา
Aren't you going to introduce us?ไม่ได้คุณจะแนะนำเรา?
May I introduce you?ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ
I want to introduce you to someone that I've had the privilege of nurturing along on the road to stardom....ที่ผมได้มีโอกาส ดูแลเขามาจนถึงวันนี้
Why don't you introduce him to his granddaughter?ทำไมคุณไม่แนะนำให้เขารู้จัก หลานสาวของเขาล่ะ
I'd like to introduce you to her, if it's okay.ฉันอยากแนะนำให้เธอรู้จัก ถ้าเธอตกลง
Hey, you know her. Will you introduce me to her?นายรู้จักเธอนี่ แนะนำให้รู้จักหน่อยสิ ?
Susie, I'd like to introduce you to my roommate, Eliot Ness.ซูซี่ ผมขอแนะนำเพื่อนร่วมห้อง อีเลียต เนสส์

-introduce- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
导入[dǎo rù, ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ, 导入 / 導入] to introduce into; to channel; to lead; to guide into
推介[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, 推介] promotion; to promote; to introduce and recommend
引进[yǐn jìn, ˇ ㄐㄧㄣˋ, 引进 / 引進] recommend; introduce from elsewhere

-introduce- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically)
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P)
顔見せ;顔見世[かおみせ, kaomise] (n,vs) (1) (esp. 顔見せ) making one's debut; making one's first appearance; (2) (esp. 顔見世) introductory kabuki performance (to introduce the actors); (3) (esp. 顔見世) (See 顔見世狂言) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform

-introduce- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกพยาน[v.] (boēkphayān) EN: put a witness on the stand ; introduce a witness ; produce a witness ; call up a witness FR: appeler un témoin
กวาด[v.] (kwāt) EN: put into the mouth ; introduce into the throat of a child with a finger FR:
แนะนำ[v.] (naenam) EN: introduce ; present FR: présenter ; introduire
แนะนำให้รู้จักกัน[v. exp.] (naenam hai ) EN: introduce FR: présenter qqn ; se présenter ; présenter
แนะนำตัว[v.] (naenam tūa) EN: introduce oneself to FR: présenter (à) ; se présenter (à)
แนะนำตัวเอง[v. exp.] (naenam tūa-) EN: introduce oneself to FR: se présenter
นำเข้า[v. exp.] (nam khao) EN: import ; introduce ; bring in FR: importer ; introduire
นำเข้ามาใช้[v. exp.] (namkhao mā ) EN: introduce FR:
ผมขอแนะนำ...[xp] (phom khø na) EN: I'd like to introduce ... (s.o.) FR: je voudrais vous présenter ... (qqn.) ; laissez-moi vous présenter ... (qqn.)
เปิดตัว[v. exp.] (poēt tūa) EN: introduce ; launch ; unveil FR: introduire ; lancer
ประดิษฐาน[v.] (praditsathā) EN: place ; establish ; install ; introduce ; be placed ; be enshrined ; lie in state FR: introduire
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา[v. exp.] (praditsathā) EN: introduce Buddhism (in) ; establish Buddhism (in) FR: introduire le bouddhisme
แทรก[v.] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -introduce-
Back to top