ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-insult-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insult, *insult*,

-insult- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look what he's doing! It's an insult to my people!ดูสิ่งที่มันทำ มันดูถูกประชาชนของฉัน
I'll kill the man who offers that insult to my home and my wife and let them hang me!ผมจะฆ่าคนที่หยามบ้านและเมียผม แล้วให้มันแขวนคอผม
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา
I know you didn't mean to insult my friend.ฉันรู้ว่านายคงไม่ต้องการจะดูหมิ่นเพื่อนฉัน
I know he didn't mean to insult me.ฉันรู้ว่าเขาไม่ตั้งใจจะดูหมิ่นฉัน
Then on the west porch, we have a symposium by Rabbi Maurice Sherman... on the psychology of insult comedians.ระเบียงด้านตะวันตก มีการจับกลุ่มเสวนา นำทีมโดย รอบบี้ มัวริช เชอร์แมน ในหัวข้อ จิตวิทยาของนักตลก
That may be the first time in my life a man has dared insult me.นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่มีคนกล้าพูดจาหยาบคายแบบนั้นกับข้า
Are you trying to insult the supreme executive council? !คุณพยายามจะดูหมิ่น สภาผู้บริหารสูงสุดเหรอ?
This is an insult to my entire kingdom. She is not to be touched again.ถือเป็นการหมิ่นประมาทอาณาจักรของฉันเชียว เธอจะต้องไม่ถูกแตะต้องอีก
Yes, search... and search and search. Heap insult on insult.หาเลย อยากว่าฉันดีนัก
They consider its disappearance both an insult and a curse.พวกเขามองว่าการหายตัวไป เป็นคำสบประมาทและคำสาป
Be an insult to us if you're still here in 20 years.ถ้าอีก 20 ปีนายยังดักดานอยู่ที่นี่

-insult- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬼子[guǐ zi, ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 鬼子] devils; refers to 日本鬼子, wartime term insult for Japanese

-insult- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚辱[おじょく, ojoku] (n) disgrace; humiliation; insult
陰で悪口を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back

-insult- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: look at in a disparaging manner ; look down upon ; insult FR: insulter du regard ; regarder de travers
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
ดูหมิ่นดูแคลน[v. exp.] (dūmin dūkhl) EN: insult FR:
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
การดูถูก[n.] (kān dūthūk) EN: insult ; despising ; putdown FR: insulte [f]
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
คำดูถูก[n. exp.] (kham dūthūk) EN: spoken insult FR: insulte verbale [f]
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด[v.] (khrǿsamkams) EN: add insult to injury ; make matters even worse FR:
ลบล้างคำสบประมาท[v. exp.] (loplāng kha) EN: refute an allegation ; expunge an insult FR: réfuter les allégations
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect FR: insulter : humilier ; mépriser
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
หลู่เกียรติ[v. exp.] (lū kīet) EN: disparage ; insult FR:
ลูบคม[v.] (lūpkhom) EN: insult ; disparage ; slight FR:
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace ; look down (on) ; disparage FR: diffamer ; insulter ; humilier
ปรามาส[v.] (prāmāt) EN: insult ; show contempt ; look down upon FR:
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
ตอกหน้า[v. exp.] (tøk nā) EN: attack ; assail ; insult FR: lui dire son fait
หยามหน้า[v.] (yām nā) EN: insult ; view with contempt ; scorn FR:
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยาม[v.] (yīetyām) EN: disparage ; slight ; disdain ; insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon FR: dédaigner ; mépriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -insult-
Back to top