ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-insolence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insolence, *insolence*,

-insolence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He had the insolence to pull away from meเขามีความอวดดี to pull ออกไปจากฉัน
To honor The reign of the new Birdman, Your insolence today!เพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้าใหม่ เพราะความอหังการของพวกเจ้าวันนี้
Your insolence and its repercussions.ความอวดดีของเธอ เป็นปัญหา
Mr Darcy? The insolence of it. What does he think of, coming here?คุณดาร์ซี่งั้นหรือ คนอวดดี เขาคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมาที่นี่
Do control your protégé's insolence so I can concentrate.หยุดความอวดดีของเจ้าไว้ซะ ข้าจะได้เพ่งสมาธิ
I will have your head if I hear such insolence again.หัวของเจ้าจะขาด หากข้าได้ยินเจ้าดูหมิ่นนางเช่นนั้นอีก
Their insolence has a price. Like children, they need to be reminded of the order of things.เหมือนการเลี้ยงลูกต้องสอนให้เด็กรู้จักคำว่าคารวะ
I guess I'll just have to keep putting up with his casual insolence and being treated like his research assistant.ฉันคิดว่าฉันแค่ต้อง ทนต่อไปกับความทรนงของเขา และถูกทำเหมือนกับว่าเป็นผู้ช่วยวิจัยของเขาน่ะนะ

-insolence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傲慢無礼[ごうまんぶれい, goumanburei] (n) (arrogance and) insolence
大柄[おおへい, oohei] (n,adj-no) (See 横柄・おうへい) arrogance; haughtiness; insolence
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -insolence-
Back to top