ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-indication-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น indication, *indication*,

-indication- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have no indication here.ฉันไม่มีข้อบ่งชี้ที่นี่
There's no indication of how he died?ไม่มีอะไรบอกว่าเขาตายยังไง?
In its backup brain, there appeared to be every indication that a ghost is present.ในระบบสำรองข้อมูลส่วนสมองมีข้อมูลของทุกอย่าง ว่าจิตนั้นมาจากไหน
"There is every indication that this is beyond our capabilities, that this endeavor will fail and that the Machine's occupant will pay for it with his life. "มีข้อบ่งชี้ทุกคนเป็น ว่านี่คือเกินความสามารถของเรา ที่ความพยายามนี้จะล้มเหลว
"We are, however, highly grateful for this indication of friendship. ""We are, however, highly grateful for this indication of friendship. "
I deserve better. I deserved some correspondence and some indication of what you felt !คุณควรส่งข่าว หรือบอกความรู้สึกมาบ้าง
Towards the end of 1989 a great box of documents arrived at my office without any indication where they came from.เมื่อปลายปี ค.ศ. 1989 มีเอกสารกล่องใหญ่ส่งมาที่สำนักงานผม โดยไม่บอกว่ามาจากไหน
We've got no indication anyone's come under any harm.เราไม่พบหลักฐานว่ามีคนตกอยู่ในอันตราย
There's no indication of whiskey in the glass or on the breath of the deceased.ไม่มีร่องรอยของเหล้าในแก้ว หรือจากลมหายใจของผู้ตาย
He has shown no indication of any mental ceiling.เขาได้แสดงให้เห็นข้อบ่งชี้ ของเพดานจิตใดๆ
But we only discovered an indication of this condition last week, Mrs. Kinnian... and only in a few of the Phase 5 mice.แต่เราค้นพบข้อบ่งชี้ของภาวะนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นาง คินิเยน เท่านั้น และรายเดียวในไม่กี่ขั้นตอนที่หนู
In addition, her firm belly button and her craving for meat is a strong indication that it is a boy.นอกจากนี้ ท้องของพระองค์และผิวของพระองค์ มีความแข็งซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเป็นเด็กผู้ชายเพคะ

-indication- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] (n) {comp} underflow indication
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication
グラーヴェ;グラーベ[, gura-ve ; gura-be] (n) (1) grave (tempo indication in music) (ita
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] (n) {comp} handshake indication outstanding
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] (n) {comp} underflow indication
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] (n) {comp} original encoded information types indication
回送IPメッセージ表示[かいそうアイピーメッセージひょうじ, kaisou aipi-messe-ji hyouji] (n) {comp} forwarded IP-message indication
変換済み表示[へんかんずみひょうじ, henkanzumihyouji] (n) {comp} converted indication
失効日時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] (n) {comp} expiry date indication
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] (n) {comp} body part encryption indication
溢れ表示;あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] (n) {comp} overflow indication
相互参照表示[そうごさんしょうひょうじ, sougosanshouhyouji] (n) {comp} cross-referencing indication
自動回送表示[じどうかいそうひょうじ, jidoukaisouhyouji] (n) {comp} auto-forwarded indication
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication
エラー表示[エラーひょうじ, era-hyouji] error indication
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding
メモリ表示[メモリひょうじ, memori hyouji] memory indication, storage indication
ロールバック起動指示[ロールバックきどうしじ, ro-rubakku kidoushiji] rollback-initiating indication
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication
主題表示[しゅだいひょうじ, shudaihyouji] subject indication
内容脱落表示[ないようだつらくひょうじ, naiyoudatsurakuhyouji] incomplete copy indication
利用者誤り指示未完了[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication
受信不能通知要求表示[じゅしんふのうつうちようきゅうひょうじ, jushinfunoutsuuchiyoukyuuhyouji] non-receipt notification request indication
受信通知要求表示[じゅしんつうちようきゅうひょうじ, jushintsuuchiyoukyuuhyouji] receipt notification request indication
回送IPメッセージ表示[かいそうIPメッセージひょうじ, kaisou IP messe-ji hyouji] forwarded IP-message indication
変換済み表示[へんかんずみひょうじ, henkanzumihyouji] converted indication
失効日時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] expiry date indication
差し替え表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication
承認者表示[しょうにんしゃひょうじ, shouninshahyouji] authorizing users indication
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] originator indication
相互参照表示[そうごさんしょうひょうじ, sougosanshouhyouji] cross-referencing indication
秘密度表示[ひみつどひょうじ, himitsudohyouji] sensitivity indication
自動回送表示[じどうかいそうひょうじ, jidoukaisouhyouji] auto-forwarded indication
負の符号表示[ふのふごうひょうじ, funofugouhyouji] negative indication
返信IPメッセージ表示[へんしんIPメッセージひょうじ, henshin IP messe-ji hyouji] replying IP-message indication
返信要求表示[へんしんようきゅうひょうじ, henshinyoukyuuhyouji] reply request indication
配信時刻表示[はいしんじこくひょうじ, haishinjikokuhyouji] delivery time stamp indication
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication
重要度表示[じゅうようどひょうじ, juuyoudohyouji] importance indication
非公開受信者表示[ひこうかいじゅしんしゃひょうじ, hikoukaijushinshahyouji] blind copy recipient indication

-indication- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication FR: symptôme [m] ; signe [m]
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent ; clue FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m] ; preuve [f]
ข่าวกรอง[n.] (khāokrøng) EN: intelligence ; information FR: information [f] ; renseignement [m] ; indication [f]
ข้อบ่งใช้[n. exp.] (khø bong ch) EN: indication FR:
เครื่องบ่งบอก[n. exp.] (khreūang bo) EN: indicator ; indication FR:
เครื่องบ่งชี้[n. exp.] (khreūang bo) EN: indication FR:
เครื่องชี้[n. exp.] (khreūang ch) EN: indication ; indicator ; pointer ; sign FR:
เครื่องพิสูจน์[n. exp.] (khreūang ph) EN: evidence ; proof ; clear indication FR:
เครื่องแสดง[n.] (khreūang sa) EN: signal FR: indication [f] ; signe [m]
ไม่มีวี่แวว[X] (mai mī wīwa) EN: no sign (of) ; no trace ; no indication ; not a clue FR: pas un indice ; pas une preuve
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is FR:
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is FR:
มุมกดลง[n. exp.] (mumkotlong) EN: angle of indication FR:
นิมิต = นิมิตต์[n.] (nimit) EN: sign ; omen ; indication ; mental image ; mental reflex FR:
แสดงอาการ[v. exp.] (sadaēng ākā) EN: show symptoms (of) ; give an indication (of) FR:
แสดงท่าที[v. exp.] (sadaēng thā) EN: act ; behave ; do ; conduct ; perform ; appear ; show sign (of) ; give an indication (of) FR: agir ; se comporter ; se conduire ; montrer des signes de
สิ่งบ่งชี้[n. exp.] (sing bongch) EN: indication FR: indication [f]
ท่าที[n.] (thāthī) EN: sign ; indication FR:
วี่แวว[n.] (wīwaēo) EN: clue ; inkling ; slight indication ; sign ; trace FR:

-indication- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorankündigung {f}advance notice; letter of indication
Fernanzeige {f}remote indication

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -indication-
Back to top