ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-immoral-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น immoral, *immoral*,

-immoral- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was not because he thought it was immoral or not but because Watson with a very keen sense of public relations thought it was risky.แต่เพราะวัตสัน เป็นคนที่มีความรู้สึกไวมากเกี่ยวกับภาพพจน์บริษัท เขาจึงคิดว่ามันเสี่ยง
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ
Which you did in a way that was... immoral and illegal, but... baby steps.มันเหมือนกับการขับรถ คุณขับมันไปตามทางที่
When a law is deemed immoral by you, You must disobey it. You must disobey it....เมื่อกฎหมายถูกประชาชนมองว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย คุณก็ไม่จำเป็นต้องเคารพมัน
"I give you my word, we've never had immoral relations."พ่อบอกเขาไปตรงๆ ว่า ราชตระกูลเราจะไม่ยอมรับหญิงหม้าย
Hey, this is illegal and immoral and...เฮ้ นี่มันผิดกฎหมายแล้วก็ผิกจรรยาบรรณและ...
Technically, I think it's immoral not to kill him.ถือว่าฉันไร้ศีลธรรมถ้าฉันไม่ฆ่ามัน
Carol, don't take this the wrong way, but do you realize that you've been kissing the ass of an immoral hybrid who ruined your son's life?แต่คุณตระหนักบ้างรึเปล่าว่าคุณกำลังเยินยอ ไอ้ไฮบริดไร้ศีลธรรม ที่ทำลายชีวิตของลูกชายคุณอยู่น่ะ
Men who would turn around and publicly shame me for being the immoral one.ผู้ชายที่จะยอมรับฉันและผู้คนก็ประนามฉัน ที่ฉันทำผิดศีลธรรม
These horrible people doing immoral things, and now they're creeping across the border, threatening to make the boogeyman a real thing.คนที่น่ากลัวเหล่านี้ทำสิ่งที่ผิด ศีลธรรม และตอนนี้พวกเขากำลังคืบคลาน ข้ามพรมแดน ขู่ว่าจะทำให้บูกี้แมนเป็นสิ่งที่จริง

-immoral- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流氓[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, 流氓] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior

-immoral- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インモラル;インモーラル[, inmoraru ; inmo-raru] (adj-na,adj-no) immoral
狂悖[きょうはい, kyouhai] (n) (obsc) conduct that is immoral and lacking in common sense

-immoral- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลัชชี[n.] (alatchī) EN: iniquitous monk ; shameless monk ; immoral monk FR:
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
คิดมิดีมิร้าย[v. exp.] (khit midīmi) EN: have evil intentions ; have immoral thoughts FR:
มิชอบ[adj.] (mi chøp) EN: bad ; reprehensible ; immoral FR:
มิดีมิร้าย[adj.] (midīmirāi) EN: evil ; harmful ; immoral FR:
ผิดประเพณี[adj.] (phit praphē) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral FR:
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntha) EN: be against morality ; be immoral FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
ผิดศีลธรรม[adj.] (phit sīntha) EN: immoral FR: immoral ; contraire à la morale
เสื่อมโทรม[adj.] (seūamsōm) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining FR: décadent ; dissolu ; dépravé ; délabré ; dégradé
ทุ[adj.] (thu ) EN: bad ; evil ; immoral ; wrong ; wicked ; ill- (pref.) FR: méchant ; mauvais ; malveillant ; immoral
ทุศีล[adj.] (thusīn) EN: undisciplined ; of wrongful conduct ; of bad conduct ; void of morality ; immoral FR:
หยาบโลน[adj.] (yāp lōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty FR: impudique ; obscène ; immoral ; indécent

-immoral- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sittenlos; unsittlich {adj} | sittenloser | am sittenlosestenimmoral | more immoral | most immoral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -immoral-
Back to top