ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-illuminating-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น illuminating, *illuminating*,

-illuminating- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just illuminating the terrain in which we find ourselves deployed.เพียงแต่ชี้ทางข้างหน้า ให้เห็นชัดๆ เท่านั้น
I hope this field diary has been illuminating for those considering my application to graduate school.ฉันหวังว่าเนื้อหาในไดอารี่เล่มนี้ จะให้ความกระจ่าง
My story will not be as illuminating as I would like.เรื่องราวของข้างคงจะไม่กระจ่างอย่างที่ข้าอยากให้เป็น
Darkly illuminating in a manner which allows us to laugh defiantly into the yawning abyss?ความคลุมเครือแบบนี้ เหมือนเรายืนหัวเราะบนหน้าผา
Or perhaps it's my feelings illuminating me.หรือไม่ความรู้สึกของข้า ก็ทำให้ข้าไขว้เขว
Advertising is about illuminating how our products and services will improve people's lives.โฆษณาคือการสร้างความกระจ่างชัด ว่าสินค้าและบริการของเรา จะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นได้อย่างไร

-illuminating- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
光力[こうりょく, kouryoku] (n) the intensity or illuminating power of light

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -illuminating-
Back to top