ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-idle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น idle, *idle*,

-idle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก
You're not going to be Missish now, and pretend to be affronted by an idle report?ลูกไม่ได้กำลังกลายเป็น "มิสซิส" ตอนนี้หรอก และไม่ต้องแกล้งว่าโดนสบประมาทด้วยจดหมายเหลวไหลนี้
Soldiers will fall prey to idle palace gossip.ทหารตกเป็นเหยื่อ... ของเรื่องซุบซิบในปราสาท
How is this idle news?ข่าวนี้เป็นข่าวไร้สาระได้อย่างไร?
And in the blue corner, our hero and man of justice who said no to being idle to Kang Taewook's unacceptable behavior, our very own Jjang!และมุมน้ำเงิน ฮีโรของเรา ผู้รักความยุติธรรม คนที่ปฎิเสธที่จะปล่อยให้... . พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ของ คง เท วุก จาง ของเรา!
No idle chitchat.ไม่มีการคุยเล่นไร้สาระ
That we can't win, and you're content to just sit idle by Until figgins cancels the club.พวกเธอได้แต่นั่งเฉยๆ รอให้ ผอ.ปิดชมรม
I've been wondering how a Nobel finalist and recipient of the MacArthur prize spends his idle moments.ที่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่า ผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัลโนเบล และคนได้รับ รางวัลแมคอาเธอร์ ใช้เวลายามว่าง
And that is nothing but idle gossip.และนั่นไม่เห็นมีอะไรนอกจากคำนินทา
When did teachers become privy to idle adolescent gossip?อาจารย์กลายเป็นสภาองคมนตรี ของกอซซิบวัยรุ่นไร้สาระตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
Now is not the hour for idle talk.นี่ไม่ใช่เวลามาคุยเรื่องไร้สาระกันนะ
And they don't make idle threats.และพวกเขาไม่ได้ขู่เฉยๆ

-idle- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, 唾余 / 唾餘] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks
飙口水[biāo kǒu shuǐ, ㄅㄧㄠ ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, 飙口水 / 飆口水] gossip; idle chat
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, 懒汉 / 懶漢] idle fellow; lazybones
空喊[kōng hǎn, ㄎㄨㄥ ㄏㄢˇ, 空喊] idle clamor; to prattle
游手好闲[yóu shǒu hào xián, ㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄏㄠˋ ㄒㄧㄢˊ, 游手好闲 / 遊手好閑] idle about
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, 闲言碎语 / 閑言碎語] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, 懒虫 / 懶蟲] lazy fellow (insult); idle slob
懒鬼[lǎn guǐ, ㄌㄢˇ ㄍㄨㄟˇ, 懒鬼 / 懶鬼] lazybones; idle bum
空谈[kōng tán, ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ, 空谈 / 空談] prattle; idle chit-chat
消磨[xiāo mó, ㄒㄧㄠ ㄇㄛˊ, 消磨] to wear down; to sap; to whittle away; to while away; to idle away

-idle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt
アイドルギヤ;アイドルギア[, aidorugiya ; aidorugia] (n) idle gear; intermediate gear
アイドルキャピタル[, aidorukyapitaru] (n) idle capital
アイドルコスト[, aidorukosuto] (n) idle cost
アイドルフラグ[, aidorufuragu] (n) {comp} idle flag
アイドルマネー[, aidorumane-] (n) idle money
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] (n) {comp} idle state; idle conditions
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P)
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
井戸端会議[いどばたかいぎ, idobatakaigi] (n) content-free chat; idle gossip
休錘[きゅうすい, kyuusui] (n) idle spindles
小人閑居[しょうじんかんきょ, shoujinkankyo] (exp) a small-minded person being idle (tends to do evil)
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing)
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n,adj-na) (2) {Buddh} moha (ignorance, folly); (P)
油を売る[あぶらをうる, aburawouru] (exp,v5r) to loaf (particularly on the job); to idle one's time away; to dawdle
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures
無策無為[むさくむい, musakumui] (n) donothingism; do-nothing, plan-nothing (government, etc.); being an idle onlooker taking no steps to meet the situation
街談巷語[がいだんこうご, gaidankougo] (n) street gossips and idle rumors; hearsay
閑居[かんきょ, kankyo] (n,vs) quiet and secluded life; quiet retreat; idle life
雑念[ざつねん, zatsunen] (n) idle thoughts; worldly thoughts
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイドル[あいどる, aidoru] idle
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
同期信号[どうきしんごう, doukishingou] synchronous idle (SYN)
遊休時間[ゆうきゅうじかん, yuukyuujikan] idle time

-idle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก[adj.] (kē) EN: mischievous ; naughty ; idle FR: tordu (fam.)
ขี้เกียจ[adj.] (khī kīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: gossip ; idle talk ; rumour ; rumor (Am.) FR: commérages [mpl] ; rumeur [f]
โคมลอย[adj.] (khōmløi) EN: groundless ; baseless ; unfounded ; unjustified ; idle FR: non fondé ; injustifié
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[v.] (kīetkhrān) EN: be lazy ; be indolent ; be idle ; be slothful ; be inert ; be inactive FR: fainéanter ; paresser ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent ; slothful FR: paresseux ; fainéant ; oisif ; indolent
สำรวย[adj.] (samrūay) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle FR:
สัญญาลอย ๆ[n. exp.] (sanyā løi-l) EN: idle promises FR: promesses en l'air [fpl] ; promesses gratuites [fpl] ; promesse de Gascon [f]
หยิบหย่ง[adj.] (yipyong) EN: idle ; frivolous FR:

-idle- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leerlaufanhebung {f}fast idle
stinkfaul {adj} | stinkfauler | am stinkfaulstenbonelazy; bone idle [coll.] | more bonelazy | most bonelazy
Synchronisierung {f}synchronous idle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -idle-
Back to top