ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-identify-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น identify, *identify*,

-identify- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maxim went up to identify her. It was horrible for him.เเม็กซิมเดินทางไปชี้ศพ มันเลวร้ายมากสําหรับเขา
They'll identify her body, then they'll remember the other woman.พวกเขาจะระบุศพของหล่อน แล้วพวกเขาก็จะจําได้ถึงผู้หญิงอีกคน...
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน
She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses.She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses.
Company leader to identify Baker Team:ผู้นำกองร้อย การระบุทีม เบเกอร์
I can only identify you although I compute a 65% probability that the man behind you is Dr. floyd.ฉันเท่านั้นที่สามารถระบุตัวคุณ แม้ว่าฉันจะคำนวณความน่าจะ เป็นร้อยละ 65 ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณคือดร.
Will you be able to identify the one Jonathan Switcher has a romantic interest in?นายจะจำหุ่นตัวนั้น... ...ที่โจนาธาน สวิทช์เชอร์เค้า... ปั่ม ปั๊ม ได้หรือ?
The experiment wouldn't have to identify the subject's sex.การทดลองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของตัวอย่างทดลอง
I can identify him, by his face.ผมชี้ตัวต่อหน้าเขาได้ เป็นโอกาสดี
I think I can identify one of the victims.ฉันคิดว่าฉันสามารถระบุหนึ่งในเหยื่อ
Or maybe he doesn't want you to identify his handwriting.ที่ต้องลำบากเขียนมาทั้งหมด หรือบางทีเขาไม่อยากให้จำลายมือเขาได้
Please identify each of the slides by name, period and date.ให้บอกชื่อภาพ, ยุค และปี

-identify- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闻出[wén chū, ㄨㄣˊ ㄔㄨ, 闻出 / 聞出] to identify by smell; to detect a scent; to sniff out
股票代号[gǔ piào dài hào, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, 股票代号 / 股票代號] ticker symbol (to identify share coupon)

-identify- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)

-identify- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify ; identify FR: indiquer ; montrer
ชี้ตัว[v.] (chītūa) EN: identify FR: identifier
ออกชื่อ[v.] (økcheū) EN: name ; mention one by name ; call someone by name ; identify FR: nommer ; citer
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine FR: mentionner ; nommer ; identifier ; préciser ; spécifier ; déterminer
ระบุชื่อ[v. exp.] (rabu cheū) EN: mention by name ; specify ; name ; identify FR: nommer ; identifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -identify-
Back to top