ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hurt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hurt, *hurt*,

-hurt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No one's gonna hurt youไม่มีใครจะทำร้ายคุณหรอก
You'd better not hurt my carคุณต้องไม่ทำรถฉันเสียนะ
I hurt my elbowฉันเจ็บข้อศอก
I hope you didn't hurt yourselfฉันหวังว่าคุณคงไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะ
Does it hurt much?มันเจ็บมากไหม?
I hope that I don't hurt your feelingsฉันหวังว่าฉันคงไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของคุณ
I don't mean to hurt your feelingsฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของคุณ
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
That person continues to hurt you?คนๆ นั้นยังทำให้เธอเจ็บปวดอยู่หรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It wouldn't hurt you to take orders from your grasshopp--มันจะไม่เจ็บให้คุณสามารถใช้ คำสั่ง
Oh, don't hurt him,Jiminy.โอ้ไม่ทำร้ายเขา จิมืนี
That's Jasper. There must be something wrong. - Perhaps he's hurt himself.นั่นแจสเปอร์นี่ ต้องเกิดอะไรขึ้นเเน่มันดูบาดเจ็บ
I've made you unhappy. Somehow, I've hurt you.ฉันทําให้คุณไม่มีความสุข ฉันทําคุณเจ็บปวด
He didn't bring it up because he knew it'd hurt his case.เพราะเขารู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อกรณีของเขา
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา
The sun was two hours higher now... ... and it did not hurt his eyes so much to look into the east.ดวงอาทิตย์เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่สูงขึ้นในขณะนี้ และมันไม่ได้ทำร้ายดวงตาของ เขามาก มองเข้าไปในทางทิศตะวันออก
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด
# That's when it hurt meนั่นคือเมื่อมันทำร้ายฉัน และความรู้สึกเช่นนี้
Your mother it's better not to talk of her. I never hurt anybody!แม่แกน่ะ อย่าให้ต้องสาธยายเลย ฉันไม่เคยทำร้ายใครนะโว้ย
No, no, I don't wanna hurt you. I...ฉันไม่ได้คิดทําร้ายเธอ

-hurt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P)
感情を害する[かんじょうをがいする, kanjouwogaisuru] (exp,vs-s) to hurt someone's feelings; to offend someone
機嫌を損ねる[きげんをそこねる, kigenwosokoneru] (exp,v1) to displease; to offend; to hurt (a person's) feelings

-hurt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: be hurt ; grieve ; hurt the feelings FR: offenser ; froisser
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt FR: blessé ; amoché (fam.)
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt FR: blesser
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำใจ[v.] (chamjai) EN: be hurt FR:
ชอกช้ำ[v.] (chøkcham) EN: hurt FR:
ได้รับอันตราย[adj.] (dāi rap ant) EN: injured ; harmed ; hurt FR:
หัวร้างข้างแตก[adj.] (hūa rāng kh) EN: hurt ; injured FR:
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บช้ำน้ำใจ[v.] (jepchamnāmj) EN: be hurt ; suffer ; have mental pain FR:
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
เจ็บกระดองใจ[adj.] (jep kradøng) EN: disheartened ; deeply hurt FR:
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé
ขุ่นแค้น[v.] (khunkhaēn) EN: ressent ; feel offended (by) ; take ,offense (at) ; feel hurt FR:
ความรู้สึกเสียใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: hurt FR:
กลัวเจ็บ[v. exp.] (klūa jep) EN: be afraid something is going to hurt ; be afraid of the pain FR:
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenj) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt FR:
กระทบ[v.] (krathop) EN: affect ; touch ; influence ; sway ; modify ; impress ; hurt ; concern FR: toucher ; affecter ; porter à conséquence
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrat) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect ; hurt (someone's) feelings ; be hurtful FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathop kra) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt FR: être affecté ; être touché
หมางใจ[v.] (māngjai) EN: be hurt ; be at odds with ; be on bad terms FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
น้อยใจ[X] (nøijai) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt ; feel oneself inferior ; feel wronged FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
น้อยอกน้อยใจ[v.] (nøi-oknøija) EN: feel hurt FR:
แผลใจ[n.] (phlaējai) EN: unforgettable deeply hurt FR:
ประทุษ[v.] (prathut) EN: injure ; harm ; hurt ; assault FR:
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
ปวด[v.] (pūat) EN: ache ; hurt ; be painful ; be in pain FR: avoir mal à ; souffrir de
ปวดใจ[v. exp.] (pūat jai) EN: be hurt FR:
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain FR:
ระกำ[n.] (rakam) EN: suffering ; hurt ; misery ; grief ; sadness FR:
รองเท้ากัด [n. exp.] (røngthāo ka) EN: shoes that pinch ; shoes that hurt FR:
รวดร้าว[v.] (rūatrāo) EN: be painful ; hurt FR:
รู้สึกเจ็บปวด[v. exp.] (rūseuk jepp) EN: feel hurt ; pain FR:
แสลงใจ[v.] (salaēngjai) EN: feel hurt ; be offended FR:
สะเทือนใจ[v.] (satheūoenja) EN: be touched ; be deeply moved ; be deeply affected ; be hurt FR: être ému ; être touché
เสียดแทง[v. exp.] (sīet thaēng) EN: hurt FR:
ทำอันตราย[v. exp.] (tham antarā) EN: hurt ; harm ; damage ; endanger FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hurt-
Back to top