ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-huge-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น huge, *huge*,

-huge- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืดฟ้ามัวดิน (adv.) crowd in huge number of people See also: gather in great number, over-abundantly Syn. มากมาย Ops. น้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This far out, he must be huge in this month.มาไกลขนาดนี้ออกมาเขา จะต้องเป็นอย่างมากในเดือนนี้
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ
He took his huge penis from out of his trousers and began to masturbateเขาหยิบ penis ใหญ่โตของเขา .จากออกกางเกง of his และเริ่มต้นถึง masturbate
Naked, his huge member jutting from his bellyเปลือย, สมาชิกใหญ่โตของเขา .ที่ jut from ส่วนที่ยื่นของเขา .
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่
That's no fun What happens if a huge one comes out, like this?แล้วถ้าตัวเท่านี้โผล่ออกมาล่ะ
There's a tiny one and a little one and a huge one like thisมีตั้งแต่ตัวเล็ก ตัวขนาดนี้ จนใหญ่เบ้อเริ่มเลย
They have this huge heart and... huge ignorance.พวกเขามีหัวใจใหญ่นี้และ ... ไม่รู้มาก
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง..
Six huge tendrils moved toward him, weaving their bloated heads through the silent cabin like a giant octopus.หนวดยักษ์เลื้อยเข้าหาเขา หัวของมันโบกสะบัด มันดูเหมือนหมึกยักษ์
I think there's a huge conspiracy here, Scully.ผมคิดว่า มีการรวมหัวคิดร้ายที่นี่ Scully.
I hate being young. It's a huge burden.ฉันเกลียดการเป็นเด็ก มันเป็นภาระที่หนักหนา

-huge- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 一本万利 / 一本萬利] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out
海量[hǎi liàng, ㄏㄞˇ ㄌㄧㄤˋ, 海量] huge volume
重金[zhòng jīn, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ, 重金] huge money; extremely rich; very expensive
庞然大物[páng rán dà wù, ㄆㄤˊ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ˋ, 庞然大物 / 龐然大物] huge monster
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
差之毫厘,失之千里[chā zhī háo lí, ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, shi1 zhi1 qian1 li3, 差之毫厘,失之千里 / 差之毫釐,失之千里] the slightest difference leads to a huge loss (成语 saw); a miss is as good as a mile
差之毫厘,谬以千里[chā zhī háo lí, ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, miu4 yi3 qian1 li3, 差之毫厘,谬以千里 / 差之毫釐,謬以千里] the slightest difference leads to a huge error (成语 saw); a miss is as good as a mile

-huge- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカチン;でかちん[, dekachin ; dekachin] (n,adj-no) (sl) (vulg) large penis; huge dick
でかぱい;デカパイ[, dekapai ; dekapai] (n) (X) (vulg) huge breasts
メガロドン[, megarodon] (n) megalodon (extinct species of huge shark)
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat
五穀豊穣[ごこくほうじょう, gokokuhoujou] (n) bumper (abundant) crop; huge harvest (of cereals)
偉;豪[えら, era] (pref) tremendous; huge
大勝利[だいしょうり, daishouri] (n) huge win; overwhelming victory
大建築[だいけんちく, daikenchiku] (n) edifice; monumental architecture; huge building
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P)
大観衆[だいかんしゅう, daikanshuu] (n) crowd (e.g. of spectators); huge audience
巨岩[きょがん, kyogan] (n) huge rock; crag
巨弾[きょだん, kyodan] (n) huge projectile

-huge- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอะ[adj.] (boe) EN: gaping ; huge ; gigantic ; severe FR:
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive FR: immense ; énorme; gigantesque
หอบของพะรุงพะรัง[v. exp.] (høp khøng p) EN: carry huge loads of stuff FR:
อีโก้สูงมาก[n. exp.] (īkō sūng mā) EN: huge ego FR: égo surdimensionné [m]
จำนวนมากมาย[n. exp.] (jamnūan māk) EN: huge amount FR:
กำไรมหาศาล[n. exp.] (kamrai mahā) EN: huge gains FR:
กะตั้ก ; กะตั้ก ๆ = กะตั้กๆ[n.] (katak ; kat) EN: huge amount FR:
ขนาดใหญ่[adj.] (khanāt yai) EN: large-sized ; huge ; large format FR: de grande taille ; majeur
ขนาดยักษ์[adj.] (khanāt yak) EN: gigantic ; huge ; enormous FR: gigantesque
โคร่ง[adj.] (khrōng) EN: big ; huge ; large ; tall ; giant FR: grand
ความกดดันมหาศาล[n. exp.] (khwām kotda) EN: huge pression FR: pression élevée [f]
ความต้องการมาก[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: heavy demand ; huge demand FR: demande soutenue [f]
กองพะเนินเทินทึก[n.] (køngphanoēn) EN: huge pile FR:
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous ; massive ; large FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable ; massif ; grandiose
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มืดฟ้ามัวดิน[adj.] (meūtfāmūadi) EN: crowd in huge number of people FR:
ผับ[n.] (phap) EN: huge pub ; nightclub FR: pub [m]
ถวัลย์[adj.] (thawan) EN: big ; large ; huge ; mighty FR:
โต[adj.] (tō) EN: big ; large ; great ; vast ; huge ; bulging FR: grand ; gros ; vaste ; volumineux
ใหญ่หลวง[adj.] (yailūang) EN: immense ; enormous ; tremendous ; huge ; gigantic ; major FR: énorme ; grave
ใหญ่โต[adj.] (yai tō) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large ; massive ; gigantic FR: énorme ; géant ; massif
ใหญ่โตมโหฬาร[adj.] (yai tō mahō) EN: grand ; huge ; enormous ; immense ; large ; grandiose FR:
ยักษ์[adj.] (yak) EN: giant ; huge ; jumbo ; gigantic ; colossal FR: géant ; gigantesque ; colossal
ยิ่งใหญ่[adj.] (yingyai) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic ; monumental FR: vaste ; gigantesque ; monumental ; grand

-huge- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gigantomanie {f}craze for the huge and spectacular

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -huge-
Back to top