ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-honorary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น honorary, *honorary*,

-honorary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"As Honorary Chairman of the Welcoming Committee..."ในฐานะประธานคณะกรรมการต้อนรับ...
Gilderoy Lockhart Order of Merlin, Third Class honorary member of the Dark Force Defense League and five times winner of Witch Weekly's Most-Charming-Smile Award.กิลเดอรอย ล็อกฮาร์ต เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน ชั้นสาม สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสันนิบาต ต่อต้านศาสตร์มืด
I'd like to congratulate you as an honorary firefighter.ผมอยากจะแสดงความยินดีกับคุณ ในฐานะนักดับเพลิงกิตติมศักดิ์
"An honorary member of the Merry Marvel Marching Society.""สมาชิกกิตติมศักดิ์ ของ Merry Marvel ของพวกไฮโซ"
No, no, no, no. No, no. You're an honorary member.ไม่ใช่ๆๆๆๆ เธอเป็นสมาชิกคนพิเศษ
Whether I'm accepting an honorary doctorate or performing a citizen's arrest-- people ask me, "Sue, what's your secret?"ทั้งตอนที่ฉันได้รับดุษฎีบัณฑิต หรือขณะจับกุมผู้กระทำผิด หลายคนถามว่า "ซู คุณมีเคล็ดลับอะไร?"
You may or not be aware of this... but I'm an honorary officer of the Lima Police Department.ของขวัญพวกนี้เป็นของฉัน ตอนนี้นายอาจรู้รึไม่รู้
But, before I give you your Honorary Operative License Entitlement, your H.O.L.E., you have one more assignment you must complete.แต่ก่อนที่ฉันจะมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ให้นาย H.O.L.E. (ไอ้ตูด) อีกแค่ภารกิจเท่านั้นเท่านั้น ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย
Russian President Boris Matveyev has joined from Moscow to be an honorary forbearer of the man who's called, "his greatest friend in the West".ประธานาธิบดีรัสเซีย บอริส แมตเวเยฟ พึ่งเดินทางมาถึงจากมอสโคว์
I reckon that makes you an honorary elephant seal.ที่ทำให้คุณเพื่อน ของแมวน้ำช้าง
You may have gone to Cambridge, but I'm an honorary graduate of Starfleet Academy.เธอาจจะไปถึงเคมบริดจ์
Is that like some honorary degree they give away to princes?นั่นเป็นประกาศนียบัตร ที่พวกเขาออกให้เจ้าชายเหรอ?

-honorary- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies

-honorary- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (dutsadīband) EN: honorary doctorate FR: docteur honoraire [m]
กิตติมศักดิ์[adj.] (kittimasak) EN: honorary ; glorious ; honorable FR: honoraire
กงสุลกิตติมศักดิ์[n. exp.] (kongsun kit) EN: honorary consul FR: consul honoraire [m]
โล่เกียรติยศ[n. exp.] (lō kīettiyo) EN: honorary award ; testimonial plaque ; token of appreciation FR:
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (parinyā dut) EN: honorary degree FR:
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (parinyā dut) EN: honorary doctorate FR:
ปริญญากิตติมศักดิ์[n. exp.] (parinyā kit) EN: honorary degree FR:
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (rātchabandi) EN: Honorary Member FR: membre honoraire de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]
สมาชิกกิตติมศักดิ์[n. exp.] (samāchik ki) EN: honorary member FR: membre honoraire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -honorary-
Back to top