ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-history-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น history, *history*,

-history- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหาวงศ์ (n.) treatise on the history of Buddhism in Lankha Ops. จุลวงศ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But more than joy, this is a most crucial moment... in the history of our country.{\cHFFFFFF}But more than joy, {\cHFFFFFF}this is a most crucial moment... {\cHFFFFFF}in the history of our country.
"What is the source of the planet Earth?" It's a History final, right?ที่มาของดาวเคราะห์โลกคืออะไร มันคือประวัติศาสตร์แน่นอน
That was probably the lousiest landing in the history of this airport.นั่นอาจเป็นการลงพื้นที่ห่วยที่สุด ในประวัติศาสตร์ของสนามบินนี้
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึงประวัติศาสตร์ ที่ความจริงและความรักเป็นผู้ชนะเสมอ
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึง ประวัติศาสตร์
Guo'er, there's a lot of history behind this,ลูกก้วย, เรื่องนี้มันยาวมาก,
Captain Blumburtt was just telling me something of the interesting history of the palace-- the importance it played in the mutiny.กัปตัน Blumburtt ก็แค่บอกฉัน บางสิ่งบางอย่างของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของ palace-- ความสำคัญมันเล่นในกบฏ
This afternoon, I buried my partner Jerry Hadley, perhaps the finest, most dedicated GLG-20 in the history of the service.บ่ายวันนี้ ฉันเพิ่งฝังศพคู่หูฉัน Jerry Hadley เขาอาจเป็นหนึ่งในสายลับ GLG-20 ที่เก่งที่สุดและทุ่มเทที่สุด เท่าที่เคยมีมา
Is there any history of insanity in the family?ครอบครัวของเราเคยมีประวัติ เรื่องเพี้ยน หรือวิกลจริตบ้างไหมครับ?
You can make history here today.คุณสามารถสร้างประวัติศาสตร์ที่นี่วันนี้
Fine. - Listen, you'll like this. - It works in my history class.คุณต้องชอบเรื่องนี้ ใช้ได้ในวิชาประวัติศาสตร์
I don't understand. The kids in the history classes, they love it and think it's funny.ผมไม่เข้าใจ นร.ของผมคิดว่ามันขำ

-history- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, 文明小史] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
中国小说史略[Zhōng guó xiǎo shuō shǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄕˇlu:e4, 中国小说史略 / 中國小說史略] Concise history of the Chinese novel by Lu Xun 鲁迅|鲁迅
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, 国书 / 國書] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 清史稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 历朝通俗演义 / 歷朝通俗演義] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 民国通俗演义 / 民國通俗演義] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 隋唐演义 / 隋唐演義] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获
太平广记[Tài píng Guǎng jì, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧˋ, 太平广记 / 太平廣記] Extensive records of the Taiping era (978), fictional history edited by Li Fang 李昉
霍金[Huò jīn, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ, 霍金] Hawkins or Hawking; Stephen Hawking (1942-), British physicist and author of A Brief History of Time 時間簡史|时间简史
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, 三国志 / 三國志] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, 五代史] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls
元史[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, 元史] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls
北史[Běi shǐ, ㄅㄟˇ ㄕˇ, 北史] History of the Northern Dynasties, fifteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 100 scrolls
北齐书[Běi Qí shū, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 北齐书 / 北齊書] History of Qi of the Northern dynasties, eleventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Baiyao 李百藥|李百药 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
十六国春秋[Shí liù guó Chūn qiū, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 十六国春秋 / 十六國春秋] history of the Sixteen Kingdoms 304-439 by Cui Hong 崔鴻|崔鸿, written towards the end of Wei of the Northern Dynasties 北魏, 100 scrolls
十国春秋[shí guó chūn qiū, ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 十国春秋 / 十國春秋] History of Ten States of South China (1669) by Wu Renchen 吳任臣|吴任臣, 77 scrolls
南史[Nán shǐ, ㄋㄢˊ ㄕˇ, 南史] History of the Southern Dynasties, fourteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Yanshou 李延壽|李延寿 in 659 during Tang dynasty, 80 scrolls
范晔[Fàn Yè, ㄈㄢˋ ㄧㄝˋ, 范晔 / 範曄] historian from Song of the Southern Dynasties 南朝宋, author of History of Eastern Han 後漢書|后汉书
令狐德棻[Líng hú Dé fēn, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨˊ ㄉㄜˊ ㄈㄣ, 令狐德棻] Linghu Defen (583-666), Tang dynasty historian, compiler of History of Zhou of the Northern dynasties 周書|周书
南齐书[Nán Qí shū, ㄋㄢˊ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 南齐书 / 南齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls
吴任臣[Wú Rèn chén, ˊ ㄖㄣˋ ㄔㄣˊ, 吴任臣 / 吳任臣] Wu Renchen (1628-1689), Qing dynasty polymath and historian, author of History of Ten States of South China 十國春秋|十国春秋
吴越春秋[Wú Yuè chūn qiū, ˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吴越春秋 / 吳越春秋] History of the Southern States Wu and Yue (traditional rivals), compiled by Han historian Zhao Ye 趙曄|赵晔, 10 extant scrolls
周书[Zhōu shū, ㄓㄡ ㄕㄨ, 周书 / 周書] History of Zhou of the Northern dynasties, twelfth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Linghu Defen 令狐德棻 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
谷梁传[Gù Liáng zhuàn, ㄍㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 谷梁传 / 谷梁傳] Mr Yuliang's annals or commentary on 春秋, early history probably written during Han dynasty
通史[tōng shǐ, ㄊㄨㄥ ㄕˇ, 通史] narrative history; comprehensive history; a history covering an extended period
旷古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, 旷古未有 / 曠古未有] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented
旷古未闻[kuàng gǔ wèi wén, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 旷古未闻 / 曠古未聞] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented; also written 曠古未有|旷古未有
清史馆[Qīng shǐ guǎn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 清史馆 / 清史館] office set up in 1914 to compile official history of the Qing dynasty
上下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, 上下五千年] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章
东现汉纪[Dōng xiàn hàn jì, ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ ㄏㄢˋ ㄐㄧˋ, 东现汉纪 / 東現漢紀] Records of the Eastern Han, model for History of Later Han 後漢書|后汉书
五灯会元[wǔ dēng huì yuán, ˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, 五灯会元 / 五燈會元] Song dynasty history of Zen Buddhism in China (1252), 20 scrolls
宋史[Sòng shǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄕˇ, 宋史] History of the Song dynasty, twentieth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed under Toktoghan 脱脱 in 1345 during the Yuan 元 dynasty, 496 scrolls; (not to be confused with 宋書|宋书)
野史[yě shǐ, ㄧㄝˇ ㄕˇ, 野史] unofficial history; history as popular legends

-history- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラー履歴[エラーりれき, era-rireki] (n) {comp} error history
ガリア戦記[ガリアせんき, garia senki] (n) History of the Gallic Wars
コマンド履歴[コマンドりれき, komando rireki] (n) {comp} command history
ナチュラルヒストリー[, nachuraruhisutori-] (n) natural history
ヒストリ[, hisutori] (n) history
ヒストリー[, hisutori-] (n) history
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] (n) {comp} history substitution
ヒストリリスト[, hisutoririsuto] (n) {comp} history list
ライフヒストリー[, raifuhisutori-] (n) life history
三代実録[さんだいじつろく, sandaijitsuroku] (n) (abbr) (See 日本三代実録) Sandai Jitsuroku (sixth of the six classical Japanese history texts)
上古史[じょうこし, joukoshi] (n) ancient history
中世史[ちゅうせいし, chuuseishi] (n) mediaeval history
二十五史[にじゅうごし, nijuugoshi] (n) (See 二十四史) Twenty-Five Histories; authoritative collection of twenty-five Chinese historical books (the Twenty-Four Histories and the New History of Yuan)
修史[しゅうし, shuushi] (n) compilation of a history
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P)
十年一昔[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history
古今無双[ここんむそう, kokonmusou] (exp) unparalleled in history
古今独歩[ここんどっぽ, kokondoppo] (exp) unsurpassed in history
古代史[こだいし, kodaishi] (n) ancient history
古史[こし, koshi] (n) ancient history
史に名を留める[しになをとどめる, shininawotodomeru] (exp,v1) to inscribe one's name in history
史上に例を見ない[しじょうにれいをみない, shijounireiwominai] (adj-i) unparalleled in history (unparallelled)
史伝[しでん, shiden] (n) history and biography; historical material
史観[しかん, shikan] (n,suf) historical view; view of history (from a given point of view)
名を残す[なをのこす, nawonokosu] (exp,v5s) to be remembered; to go down in history
外交史[がいこうし, gaikoushi] (n) history of diplomacy; history of foreign policy
女性史[じょせいし, joseishi] (n) history of women; herstory
女性遍歴[じょせいへんれき, joseihenreki] (n) one's history of love affairs with women
家伝[かでん, kaden] (n,adj-no) family history (tradition)
小史[しょうし, shoushi] (n) short or concise history
戦史[せんし, senshi] (n) military history or annals
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts)
更新履歴[こうしんりれき, koushinrireki] (n) {comp} change log; record of updates; update history
歴女[れきじょ, rekijo] (n) (See 戦国時代) young woman strongly interested in pre-Edo history; young woman making use of speech and mannerisms of pre-industrial Japan; female history buff
現代史[げんだいし, gendaishi] (n) contemporary history
病歴[びょうれき, byoureki] (n,adj-no) clinical (case) history
素性;素姓;種姓;素生[すじょう, sujou] (n) birth; lineage; parentage; origin; identity; background; history
絵伝[えでん, eden] (n) biography of a monk or history of a temple told in pictures
身上調査[しんじょうちょうさ, shinjouchousa] (n,vs) examine (investigate into) a person's history
通史[つうし, tsuushi] (n) overview of history
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution
ヒストリリスト[ひすとりりすと, hisutoririsuto] history list
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history
履歴[りれき, rireki] log, record, history
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication

-history- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิงประวัติศาสตร์[v. exp.] (ing prawatt) EN: historical ; based on history FR:
ความเป็นมา[n. exp.] (khwām pen m) EN: background ; history ; story ; development FR: historique [m] ; histoire [f] ; passé [m] ; évolution [f]
กระแสประวัติศาสตร์[n. exp.] (krasaē praw) EN: tide of history ; trend of history FR: tendance de l'histoire [f]
มีประวัติยาวนานมาก[v. exp.] (mī prawat y) EN: have a very long history FR: avoir une longue histoire ; posséder une longue histoire
หนังสือประวัติศาสตร์[n. exp.] (nangseū pra) EN: history book FR: livre d'histoire [m] ; manuel d'histoire [m]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (niyāi ing p) EN: story based on history ; historical novel FR: roman historique [m]
ภาควิชาประวัติศาสตร์[n. exp.] (phākwichā p) EN: department of history FR: département d'histoire [m]
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[n. exp.] (phiphitthap) EN: history museum ; historical museum FR: musée d'histoire [m]
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮ่องกง[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Hong Kong Museum of History FR:
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ[n. exp.] (phiphitthap) EN: museum of natural history FR: musée d'histoire naturelle [m]
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา[n. exp.] (phiphitthap) EN: natural history museum FR:
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadā) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history ; story of dynasties ; dynastic history FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ภูมิหลัง[n.] (phūmlang) EN: background ; past ; history FR:
ปรัชญาประวัติศาสตร์[n. exp.] (pratchayā p) EN: philosophy of history FR: philosophie de l'histoire [f]
ปรัชญาประวัติศาสตร์[n. exp.] (pratyā praw) EN: philosophy of history FR: philosophie de l'histoire [f]
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ปรัชญาตะวันตก[n. exp.] (prawat prat) EN: history of Western Philosophy FR: histoire de la philosophie occidentale [f]
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record ; annals FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติการณ์[n.] (prawattikān) EN: memorable events ; history ; history-making ; annals ; record FR: évènement important [m]
ประวัติศาสตร์[n.] (prawattisāt) EN: history FR: histoire [f]
ประวัติศาสตร์การเมือง[n. exp.] (prawattisāt) EN: political history FR: histoire politique [f]
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย[n. exp.] (prawattisāt) EN: political history of Thailand FR: histoire politique de la Thaïlande [f]
ประวัติศาสตร์การทหาร[n. exp.] (prawattisāt) EN: military history FR: histoire militaire [f]
ประวัติศาสตร์ความคิด[n. exp.] (prawattisāt) EN: history of ideas FR: histoire des idées [f]
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย[n. exp.] (prawattisāt) EN: Thai Legal History FR:
ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอย[xp] (prawattisāt) EN: History repeats itself FR: l'histoire tend à se répéter
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย[n. exp.] (prawattisāt) EN: rehappened history ; history repeats itself FR: répétition de l'histoire [f]
ประวัติศาสตร์สังคม[n. exp.] (prawattisāt) EN: social history FR: histoire sociale [f]
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ[n. exp.] (prawattisāt) EN: economic history FR: histoire de l'économie [f]
ประวัติศาสตร์ศิลปะ[n. exp.] (prawattisāt) EN: art history FR: histoire de l'art [f]
ประวัติศาสตร์ไทย[n. prop.] (Prawattisāt) EN: Thai History FR: histoire de Thaïlande [f]
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ[n. exp.] (prawattisāt) EN: natural history FR: histoire naturelle [f]
ประวัติย่อของ...[n. exp.] (prawat yø k) EN: a brief history of … FR: une brève histoire de …
ประวัติย่อของกาลเวลา[n. exp.] (prawat yø k) EN: a brief history of time FR: une brève histoire du temps
สมัยประวัติศาสตร์[n. exp.] (samai prawa) EN: history period FR:
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]
วิชาประวัติศาสตร์[n. exp.] (wichā prawa) EN: history FR:

-history- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anamnese {f} [med.]medical history
Artikelkontodatei {f} [comp.]article history file
Kulturgeschichte {f}cultural history
Frühgeschichte {f}early history
Geschichte {f} | in die Geschichte eingehenhistory | to go down in history
Geistesgeschichte {f}intellectual history
Heimatkunde {f}local history and geography
Heimatmuseum {n}local museum; museum of local history
Naturgeschichte {f}natural history
Geschichtswissenschaft {f}science of history

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -history-
Back to top