ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-height-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น height, *height*,

-height- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's the height of the building?ตึกนี้สูงเท่าไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ
Did Belloq get the height of the Staff from here?เบลล็อกได้ให้ความสูงของไม้เท้า จากที่นี่หรือ?
Look at them. They are in the height of pleasure.ดูนั่นสิ พวกนั่นกำลังมีความสุข
My father, at the height of his success, had 50. I've got 3 50.พ่อผมเคยมีอย่างมาก 50...
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน
I have visited mountains that are topped by ancient burial chambers and it is that full height which is measured.ผมเคยไปเที่ยวภูเขาที่มีสุสานโบราณ อยู่บนยอด เขาวัดเป็นส่วนหนึ่งของความสูงด้วย
To help you falsify the height of a...ให้ช่วยหลวงพ่อปลอมความสูง
That's gonna be the height of fashion.ต้องแย่งกันซื้อใส่ตามแฟชั่น
That's where we'll kill her. Crush her at the height of her glory.นั่นเป็นที่ที่เราจะฆ่านาง กำจัดนางตามความทรงเกียรติ
This is the exact height of the front fender. Looked left instead of right.ตรงกับกันชนมันพอดี มัวแต่มองซ้าย
To rise above the height of all your fathers since the days of EIendil or to fall into darkness with all that is left of your kin.จะกลับไปยิ่งใหญ่ เหมือนพ่อของเจ้า ครั้งในวันแห่งเอเลนดิล หรือจะย่อยยับดับแสง ไปพร้อมกับพวกพ้องของเจ้า

-height- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
海拔[hǎi bá, ㄏㄞˇ ㄅㄚˊ, 海拔] height above sea level; elevation
身长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, 身长 / 身長] height (of person); length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure)
均差[jūn chā, ㄐㄩㄣ ㄔㄚ, 均差] relief (i.e. height of land in geography)

-height- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャップハイト[, kyappuhaito] (n) {comp} cap height
ハーフハイト[, ha-fuhaito] (n) {comp} half height
ハーフハイトのドライブ[, ha-fuhaito no doraibu] (n) {comp} half height drive
万尋;万仞[ばんじん, banjin] (n) 10000 fathoms; great depth; great height
上背[うわぜい, uwazei] (n) stature; height
今を時めく[いまをときめく, imawotokimeku] (exp,v5k) at the height of one's power or influence; at the peak of one's popularity
夏中[なつなか, natsunaka] (n) (arch) midsummer; height of summer
夏本番[なつほんばん, natsuhonban] (n,adj-no) midsummer; height of summer
大胆至極[だいたんしごく, daitanshigoku] (n,adj-na) the height of daring; very courageous (reckless), extremely audacious
愚の骨頂[ぐのこっちょう, gunokocchou] (exp) the height of folly; sheer stupidity
最中[もなか, monaka] (n-adv,n) in the middle of; height of; in course of; midst; (P)
梁成[はりせい, harisei] (n) height of a beam; beam as measured from top to bottom
標高[ひょうこう, hyoukou] (n) elevation; height above sea level; (P)
海抜[かいばつ, kaibatsu] (n) height above sea level; (P)
狂気の沙汰;狂気のさた[きょうきのさた, kyoukinosata] (exp) (col) crazy deed; unbelievable deed; the height of madness; act of sheer madness
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P)
盛夏[せいか, seika] (n) midsummer; height of summer
真っ最中(P);真最中[まっさいちゅう, massaichuu] (n-adv,n) midst; middle of; height of; (P)
身の丈[みのたけ, minotake] (n) stature; body height
身長[しんちょう, shinchou] (n) height (of body); stature; (P)
闌;酣[たけなわ, takenawa] (adv) (uk) in full swing; at full height
階高[かいだか, kaidaka] (n) height of storey; floor height
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive
文字の高さ[もじのたかさ, mojinotakasa] height of character
文字高さ[もじたかさ, mojitakasa] character height
行の高さ[ぎょうのたかさ, gyounotakasa] line height
高さ[たかさ, takasa] height

-height- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
โคก[n.] (khōk) EN: knoll ; hillock ; mound ; higland ; high ground ; elevated area ; height FR: hauteur [f] ; plateau [m]
ความสูง[n.] (khwām sūng) EN: height ; altitude FR: hauteur [f] ; altitude [f] ; élévation [f] (vx)
ความสูงต่ำ[n. exp.] (khwām sūng ) EN: height ; stature FR:
เรียงลำดับไหล่[v. exp.] (rīeng lamda) EN: be arranged in order of height FR:
ส่วนสูง[n.] (suan sūng) EN: height ; altitude FR: hauteur [f] ; grandeur [f] ; taille [f]
ส่วนสูงเอียง[n. exp.] (suan sūng ī) EN: slant height FR:
ทานบารมี[n.] (thānbāramī ) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:
ทานบารมี[n.] (thānnabāram) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:

-height- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Körpergröße {f}body height; height
Bogenhöhe {f}arch rise; arc height
Tretlagerhöhe {f}bottom bracket height
Filterhöhe {f}filter pack height
Hornhöhe {f}flange height
Bodenfreiheit {f} [auto]ground clearance; trim height; ride height
Querschnittshöhe {f}section height
Schulterhöhe {f}shoulder height
Höhenangabe {f}spot height
sondergleichen {adv} | eine Frechheit sondergleichenunparalleled | the height of cheek

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -height-
Back to top