ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-harmful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น harmful, *harmful*,

-harmful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It fights against the invasion of harmful substances.คอยป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆจากภายนอก
And it's not harmful at all.แล้วก็ไม่มีอันตรายเลยค่ะ
The Earth is so big we can't possibly have any lasting harmful impact on the Earth's environment.เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างผลกระทบร้ายๆให้เกิดขึ้นอย่างถาวร ต่อสภาพแวดล้อมของโลก
Attention, citizens: The Connexus is now considered to be a harmful product.ทุกคนโปรดทราบ ขณะนี้คอนเน็กซัสถูกจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์อันตราย
Repeat, the Connexus is considered to be a harmful product.ขอย้ำอีกครั้ง คอนเน็กซัสถูกจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์อันตราย
Well, our brains come equipped with a self-preservation mechanism to stop us from harmful actions.สมองของคนเรามาพร้อมกับ กลไกที่ปกป้องตัวเอง เพื่อหยุดเราจากการกระทำที่เป็นอันตราย
Are they harmful to the humans that they released from hunger?มันเป็นอันตรายกับมนุษย์ที่ถูกปลดปล่อยจากความหิวหรือไม่
I even exterminated a guy as harmful as rice insect.แถมยังให้ถุงมือกับเธออีก
No, I'm not administering a potentially harmful drug because a patient had a freaky dream.ไม่ ฉันไม่เอายา ที่อาจทำอันตรายได้มาใช้ เพราะว่าคนไข้มี ความฝันประหลาด
He's not just gonna hand it ov, , pecially if it's harmful to vampires.เขาจะไม่ส่งมอบให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่้ง หากมันเป็นอันตรายต่อแวมไพร์
A device that's extremely harmful to vampires.อุปกรณ์ที่สามารถทำอันตราย อย่างร้ายแรงกับแวมไพร์
Are just harmful to vampires.ก็ทำร้ายแวมไพร์ได้ด้วย

-harmful- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
害兽[hài shòu, ㄏㄞˋ ㄕㄡˋ, 害兽 / 害獸] vermin; harmful animal
病菌[bìng jūn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, 病菌] harmful bacteria; pathogenic bacteria; germs

-harmful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P)
仇となる[あだとなる, adatonaru] (exp,v5r) (See 仇になる) to backfire; to have a harmful result
仇になる[あだになる, adaninaru] (exp,v5r) to backfire; to have a harmful result
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health
害獣[がいじゅう, gaijuu] (n) harmful animal
害虫[がいちゅう, gaichuu] (n,adj-no) harmful insect; noxious insect; (P)
害魚[がいぎょ, gaigyo] (n) harmful fish (e.g. non-native and prolific, etc.)
悪書[あくしょ, akusho] (n) harmful book
薬害[やくがい, yakugai] (n) harmful side effects of a medicine or drug; (P)
薬禍[やっか, yakka] (n) harmful side effects of a medicine or drug
障る[さわる, sawaru] (v5r,vi) to hinder; to interfere with; to affect; to do one harm; to be harmful to; (P)

-harmful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อกุศล[adj.] (akuson) EN: bad ; unwholesome ; harmful ; unmeritorious ; FR:
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; harmful ; perilous ; venturesome FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ให้โทษ[v. exp.] (hai thōt) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging FR: nuire ; endommager
มิดีมิร้าย[adj.] (midīmirāi) EN: evil ; harmful ; immoral FR:
เป็นอันตราย[adj.] (pen antarāi) EN: evil ; dangerous ; harmful ; destructive FR: dangereux
เป็นภัย[adj.] (pen phai) EN: dangerous ; harmful ; hazardous FR: nocif ; nuisible
ผลเสีย[n.] (phonsīa) EN: bad effect ; harmful effect ; bad result FR: effets néfastes [mpl]
แสลง[adj.] (salaēng) EN: unwholesome ; unhealthy ; harmful ; poisonous ; bad ; toxic FR: mauvais pour la santé
ทำลายพืชไร่[v. exp.] (thamlāi phe) EN: damage crops ; be harmful to crops FR:

-harmful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schadstoffarm {adj}low in harmful substances; clean-exhaust
schädlich; abträglich; nachteilig {adj} | schädlicher; abträglicher; nachteiliger | am schädlichsten; am abträglichsten; am nachteiligstenharmful | more harmful | most harmful
umweltfeindlich; umweltschädlich {adj}environmentally harmful; harmful to the environment; noxious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -harmful-
Back to top