ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-guess-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น guess, *guess*,

-guess- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I guess he's about 30ฉันเดาว่าเขาอายุราว 30 ปี
Can you guess what I was doing this morning?คุณเดาได้ไหมว่าฉันทำอะไรเช้านี้
I guess that's good enoughฉันคิดว่านั่นมันดีพอแล้ว
I guess I shouldn't say that work is a waste of timeฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวว่างานนั่นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่า
I guess I'd better go nowฉันคิดว่าฉันควรต้องไปแล้วตอนนี้
I guess I'd better go right awayฉันคิดว่าฉันควรต้องไปทันทีแล้วล่ะ
I guess I'd better go in a minute or twoฉันคิดว่าฉันควรต้องไปในอีกหนึ่งหรือสองนาทีนี้
I guess you'd better be goingฉันคิดว่าคุณควรจะไปดีกว่า
I guess it's not too expensiveฉันเดาว่ามันคงไม่แพงมาก
I guess I'm of no use to him nowฉันคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วตอนนี้
I guess this is the only optionผมคาดว่านี่เป็นทางเลือกเดียวเท่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, guess he won't need me any more.ก็ เดาว่าเขาจะไม่จำเป็นต้องให้ ฉันใด ๆ เพิ่มเติม
And if my guess is right, Crawley, there's a bit of malice in your soul toward me, isn't there?และถ้าผมเดาถูกนะ ครอว์ลี่ย์ คุณคงผูกใจเจ็บผมอยู่ใช่มั้ยล่ะ
Gee, I don't know. I guess so.Gee, ฉันไม่ทราบว่า ดังนั้นผมคิดว่า
I guess you're first.ผมคิดว่าคุณเป็นครั้งแรก
I guess it's just they have peculiar ways of expressing themselves.ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่พวกเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดของการแสดงตัวเอง
OK, I guess the fastest way is to find out who's voting not guilty.ตกลงผมคิดว่าวิธีที่เร็วที่สุดคือการหาผู้ที่ลงคะแนนไม่ผิด
Funny I never thought of it before. I guess you try to forget.ตลกฉันไม่เคยคิดมาก่อน ผมคิดว่าคุณพยายามที่จะลืม
So I guess /'// have to break it up.So I guess /'// have to break it up.
I guess the quickest way is a show of hands.I guess the quickest way is a show of hands.
I guess I feel that way too.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าผมรู้สึกแบบนั้นมากเกินไป
I guess he knew you'd be here, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าเขารู้ว่าคุณต้องการจะอยู่ที่นี่ นายเอกอัครราชทูต
I guess I'm getting too old for my job. Too grouchy.ผมคิดว่าผมได้รับเก่าเกินไปสำหรับงานของฉัน ไม่สบายใจเกินไป

-guess- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猜谜儿[cāi mí er, ㄘㄞ ㄇㄧˊ ㄦ˙, 猜谜儿 / 猜謎兒] guess a riddle; guess

-guess- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
図星を指す[ずぼしをさす, zuboshiwosasu] (exp,v5s) to hit the nail on the head; to guess exactly right
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P)
思議[しぎ, shigi] (n,vs) conjecture; guess
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
推察[すいさつ, suisatsu] guess

-guess- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: guess FR:
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer
เดาเอา[v. exp.] (dao ao) EN: guess FR:
เดาไม่ถูก[v. exp.] (dao mai thū) EN: be unable to guess ; cannot guess correctly FR:
เดาผิด[v. exp.] (dao phit) EN: guess wrong FR: mal estimer
เดาสวด[v.] (daosūat) EN: guess blindly FR:
เดาถูก[v. exp.] (dao thūk) EN: guess wright FR: évaluer correctement
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กรรมของกู[xp] (kam khøng k) EN: my own tough luck ; I guess I desserved it FR:
เก็ง[v.] (keng) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[v.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble FR: boursicoter ; spéculer
คำทาย[n.] (khamthāi) EN: guess FR:
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดเดา[v. exp.] (khāt dao) EN: guess ; speculate FR:
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดคะเน[v.] (khātkhanē) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate ; think FR: estimer ; présumer ; supposer ; spéculer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate ; plan FR: prévoir ; s'attendre à
คิดว่า[v. exp.] (khit wā) EN: think ; guess FR: penser que ; trouver que
นึกเอาเอง[v. exp.] (neuk ao ēng) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume FR: s'imaginer ; se figurer
นึกเห็น[v. exp.] (neuk hen) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; imagine FR:
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess FR: estimer ; évaluer
สันนิษฐาน[v.] (sannitthān) EN: presume ; assume ; conjecture ; guess ; suppose ; surmise ; infer FR: présumer ; supposer ; conjecturer ; inférer (litt.)
สงสัย[v.] (songsai) EN: wonder ; think ; guess FR: se demander ; se poser la question ; se questionner
ทาย[v.] (thāi) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; make a guess ; conjecture ; prognosticate FR: prédire ; faire des prédictions ; deviner ; pronostiquer ; annoncer
ทายดูสิ[v. exp.] (thāi dū si) EN: guess FR:
ทายใจ[v. exp.] (thāi jai) EN: guess what is in someone's mind ; read somebody' s mind FR: deviner les pensées de qqn
ทายปริศนา[v. exp.] (thāi pritsa) EN: guess a riddle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -guess-
Back to top