ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grimy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grimy, *grimy*,

-grimy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry. It's still a little grimy here.ผมขอโทษ ยังมีคราบเปื้อนติดอยู่ตรงนี้นิดหน่อย
But the past even the grimy parts of it keep on getting brighter.ขณะที่อดีต... ...แม้แต่ข่วงที่มืดทมิฬที่สุด... ...ก็สว่างไสวชัดเจน
Even the grimy parts of it keep on getting brighter.แม้แต่ช่วงที่มืดทมิฬที่สุด... ...ก็สว่างไสวชัดเจน
Just the grimy details that everybody else already knows.แต่ในท้ายสุดของวันนี้ ผมจะรับคำสั่งจากคุณ ครับ

-grimy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
垢染みる[あかじみる, akajimiru] (v1,vi) to become grimy or dirty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grimy-
Back to top