ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gray-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gray, *gray*,

-gray- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพ้ผม (v.) be gray prematurely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
They're gray like us. Let's say 'hello' to them and then get going.เทาเหมือนเรา เดี๋ยวเราทัก แล้วไปต่อเถอะ
And now an oldie but a goodie, Jerry Gray and A String of Pearls,เพลงเก่าแสนเพราะ "สตริงออฟเพิร์ล"จากเจอร์รี่ เกรสครับ
Third table, left. Gray hair.โต๊ะสามทางซ้าย ผมสีเทา ให้ฮากลิ้งเลยนะ
Yes. You got three out of the five votes. The guy with the gray hair was crazy about you.มีคนโหวตให้คุณ 3 คน ผู้ชายผมเทาชอบคุณมาก
But we still have these philosophical arguments about the gray areas.แต่เราก็ยังคงมีเรื่องให้โต้เถียงกัน... ในบริเวณที่เป็นสีเทาของเรา
The gray ceiling on the Earth!The gray ceiling on the Earth
A tall handsome man with a little gray beard.- ผู้ชายสูง ๆ หล่อ ๆ น่ะ - เสียใจ ไม่เห็น เคราสีเงินหน่อย ๆ เห็นไหม
Tall, handsome, little gray beard.เขาสูง รูปหล่อ เคราสีเงิน ๆ
And I'm, what, 60-odd years old and I'm wearing a gray suit.ผมอายุ 60 กว่าๆ สวมสูทสีเทา แล้วก็อื่นๆ
This... is a gray bantam-wing mosquito, which are most common where?ยุงนี่... เป็นยุงก้นป่องสีเทา ซึ่งถูกพบมากที่สุดอยู่ที่ไหน
Hell, they been trying to move my tired, gray behind for ten years.นรกพวกเขาได้พยายามที่จะย้ายเบื่อของฉันสีเทาหลังสำหรับสิบปี.

-gray- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, 灰领 / 灰領] gray collar; specialist; technical worker; engineer
[cǎn, ㄘㄢˇ, 黪 / 黲] gray black
[zī, ㄗ, 鲻 / 鯔] Mugil cephalus; gray mullet
椋鸟[liáng niǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ, 椋鸟 / 椋鳥] starling; gray starling (Sturnus cineraceus)

-gray- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
グレーエンジェルフィッシュ;ネズミヤッコ[, gure-enjierufisshu ; nezumiyakko] (n) Gray angelfish (Pomacanthus arcuatus)
グレーコード[, gure-ko-do] (n) {comp} gray code
グレースケール[, gure-suke-ru] (n) {comp} gray scale
グレーゾーン[, gure-zo-n] (n) gray zone; grey zone; (P)
グレーユニコーンフィッシュ[, gure-yuniko-nfisshu] (n) gray unicornfish (Naso caesius, species of Pacific tang)
シルバーグレイ[, shiruba-gurei] (n) silver gray
スレートグレー[, sure-togure-] (n) slate gray
チャコールグレー[, chako-rugure-] (n) charcoal gray
ブラシの木[ブラシのき;ブラシノキ, burashi noki ; burashinoki] (n) (uk) gray bottlebrush (Callistemon speciosus); grey bottlebrush
モスグレー[, mosugure-] (n) greenish gray (wasei
ヨーロッパ山鶉[ヨーロッパやまうずら;ヨーロッパヤマウズラ, yo-roppa yamauzura ; yo-roppayamauzura] (n) (uk) gray partridge (Perdix perdix); grey partridge
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain
星葦毛[ほしあしげ, hoshiashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
灰白質[かいはくしつ, kaihakushitsu] (n) gray matter; grey matter
灰色狼[はいいろおおかみ, haiiroookami] (n) (European) gray wolf (carnivore, Canis lupus lupus); grey wolf
白葦毛[しらあしげ;しろあしげ, shiraashige ; shiroashige] (n) flea-bitten gray (horse coat color); flea-bitten grey
胡麻塩[ごましお, gomashio] (n) sesame and salt; gray hair; grey hair
胡麻塩頭[ごましおあたま, gomashioatama] (n) salt and pepper hair; dark hair streaked with gray
脳漿[のうしょう, noushou] (n) spinal fluid; gray matter; grey matter
若白髪[わかしらが, wakashiraga] (n) prematurely gray hair; prematurely grey hair
虎葦毛[とらあしげ, toraashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
連銭葦毛[れんぜんあしげ, renzen'ashige] (n,adj-no) dapple gray (horse coat color); dapple grey
黄鶺鴒[きせきれい;キセキレイ, kisekirei ; kisekirei] (n) (uk) grey wagtail (Motacilla cinerea); gray wagtail
黒鵐[くろじ, kuroji] (n) gray bunting; grey bunting
鼠繻子[ねずみじゅす, nezumijusu] (n) gray satin fabric
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グレースケール[ぐれーすけーる, gure-suke-ru] gray scale

-gray- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แมงมุมบ้านแถบดำ[n. exp.] (maēngmum bā) EN: Black-banded Jumper ; common house jumper ; gray wall jumper FR:
มอ[adj.] (mø) EN: gray ; somber FR: gris cendré
เนื้อสีเทา[n. exp.] (neūa sī tha) EN: grey matter ; gray matter FR: substance grise [f] ; matière grise [f]
หงอก[v.] (ngøk) EN: turn silver gray ; be graying FR: grisonner
งูปล้องหวายมลายู [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
งูปล้องหวายเทา[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
งูปล้องหวายเทาจุดดำ[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
แพ้ผม[v.] (phaēphom) EN: go gray prematurely FR: avoir les cheveux gris trop tôt
ปลาดุกทะเลดำ[n. exp.] (plā duk tha) EN: black eeltail catfish ; gray eeltail catfish ; canine catfish eel) FR:
ปลาดุกทะเลเทา[n. exp.] (plā duk tha) EN: black eeltail catfish ; gray eeltail catfish ; canine catfish eel) FR:
ปลาดุกทะเลยักษ์[n. exp.] (plā duk tha) EN: black eeltail catfish ; gray eeltail catfish ; canine catfish eel) FR:
ปลาจะละเม็ดเทา[n. exp.] (plā jalamet) EN: Gray pomfret ; Chinese silver pomfret ; Pampus chinensis FR: Pampus chinensis
สีเทา[adj.] (sī thao) EN: grey ; gray (Am.) ; dark grey FR: gris ; grisâtre
เทา[adj.] (thao) EN: grey ; gray (Am.) ; greyish FR: gris ; grisâtre

-gray- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grauguss {m}gray iron; gray cast iron

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gray-
Back to top