ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-good-natured-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น good-natured, *good-natured*,

-good-natured- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because of some good-Natured teasing.กับอีแค่คำพูดหยอกล้อ

-good-natured- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured
好人物[こうじんぶつ, koujinbutsu] (n) good-natured person; nice person
好好爺;好々爺[こうこうや, koukouya] (n) good-natured old man
気がいい[きがいい, kigaii] (adj-i) good-natured
結構人[けっこうじん, kekkoujin] (n) nice person; good-natured person
結構者[けっこうしゃ;けっこうもの, kekkousha ; kekkoumono] (n) (arch) (See 結構人) nice person; good-natured person

-good-natured- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured FR: chaleureux ; amical ; chaud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -good-natured-
Back to top