ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-genealogy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น genealogy, *genealogy*,

-genealogy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม
Doug found this website in Salt Lake City that has the genealogy of everybody in the world.ดักเจอเวปไซท์นี้ใน ซอลท์ เลค ซิตี้ มันแสดงวงศ์วานว่านเครือของทุกคนในโลกนี้
So, for my family genealogy report,สำหรับรายงานเรื่องประวัติตระกูล
Every family has the one person who keeps the genealogy in check.ในทุกๆครอบครัวจะมีอยู่1คน ที่จะคอยเช็คข่าวของทุกคนในครอบครัว
I'm on the chapter where he traces Tony Micelli's genealogy all the way back to Caesar.ฉันกำลังอ่านถึงบทที่เขาสืบลำดับวงศ์ตระกูล ของ Tony Micelli สาวกลับไปถึง Caesar
The witness is a census expert, not an expert on genealogy or paternity or...พยานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสำมะโนประชากร ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านลำดับเครือญาติ หรือด้านความเป็นพ่อลูก

-genealogy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家譜[かふ, kafu] (n) pedigree; genealogy
系図学[けいずがく, keizugaku] (n) genealogy (the study)

-genealogy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำพืด[n.] (kampheūt) EN: ancestry ; descent ; stock ; background ; genealogy ; lineage ; origins FR:
พื้นเพ[n.] (pheūnphē) EN: lineage ; parentage ; stock ; pedigree ; genealogy FR:
ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมัน[n. exp.] (tamnān thēp) EN: Greek-Roman Mythology ; Genealogy of Greek-Roman Mythology FR:
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wong trakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -genealogy-
Back to top