ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gaze-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gaze, *gaze*,

-gaze- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้
Where we can gaze into the starsมีที่ไหนเหมาะแก่การที่เราจะดูดาว
His gaze pierces cloud, shadow, earth and flesh.จ้องทะลุเมฆเงา ทะลุดินเเละเนื้อหนัง
I'd gaze at the pictures and dream of the day I'd meet my prince.ฉันจ้องมองไปที่รูปภาพ และก็ฝันถึง วันที่ฉันจะได้พบกับเจ้าชาย.
You gaze at the sea alone...เธอจ้องมองไปที่ทะเลเพียงลำพัง
"Are we human because we gaze at the stars,"เราเป็นมนุษย์ เพราะเรามองดูฟ้าและดาว,
"or do we gaze at them because we are human?""หรือว่าที่เรามองดูดาวเพราะเราเป็นมนุษย์?"
There was no need to listen to the radio or gaze at the scenery outside that time was definitely blissful.ไม่จำเป็นต้องฟังวิทยุหรือมองทิวทัศน์ข้างนอก มันเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
The hands on the clock seem to stop, I gaze at them with sleepy eyesเข็มนาฬิกากำลังจะหยุดเดิน ฉันจ้องมองด้วยดวงตาที่ง่วงงุน Tomarisou na tokei no hari neboke ma de koko mitsumete iru
"a gaze blank and pitiless as the sun,มีแววตาที่ว่างเปล่า และ ไร้เมตตา
One shouldn't gaze too long.ไม่ควรจะจดจ้องนานเกินไป
And so, too, did the souls of all those within The Shadow's gaze who'd committed villainy in Capricorn's name.เช่นเดียวกับทุกคนในที่นั้น... ...ที่เคยทำสิ่งชั่วช้าสามานย์ \ ในนามของคาปริคอร์น

-gaze- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng, ㄨㄤˋ, 望] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards
凝视时间[níng shì shí jiān, ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 凝视时间 / 凝視時間] gaze duration
[dān, ㄉㄢ, 眈] gaze intently
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 眺] gaze afar
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 瞏] gaze in terror; lonely
纵停留时间[zòng tíng liú shí jiān, ㄗㄨㄥˋ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 纵停留时间 / 縱停留時間] gaze duration
驻留时间[zhù liú shí jiān, ㄓㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 驻留时间 / 駐留時間] gaze duration
凝望[níng wàng, ㄋㄧㄥˊ ㄨㄤˋ, 凝望] to stare (at the future); to fix one's gaze on
眇眇[miǎo miǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, 眇眇] sublime; solitary; distant or remote; to gaze off into the distance

-gaze- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じっと見返す[じっとみかえす, jittomikaesu] (v5s) to gaze back at
月を眺める[つきをながめる, tsukiwonagameru] (exp,v1) to gaze at the moon
疾視[しっし, shisshi] (n) spiteful gaze
眺める[ながめる, nagameru] (v1,vt) to view; to gaze at; (P)
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P)
見入る[みいる, miiru] (v5r) to gaze at; to fix one's eyes upon; (P)
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
眺める[ながめる, nagameru] Thai: เพ่งพินิจ English: to gaze at

-gaze- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze FR: regarder fixement
จ้อง[v.] (jǿng) EN: stare (at) ; gaze (at) ; look at FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องดู[v. exp.] (jǿng dū) EN: stare ; gaze ; look at FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องเขม็ง[X] (jǿng khamen) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at FR:
จ้องมอง[v. exp.] (jǿng møng) EN: stare ; gaze ; look at FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
เขม้น[v.] (khamen) EN: gaze at ; stare at ; look closely at ; peer at FR:
เขม็ง[v.] (khameng) EN: gaze (at) ; stare (at) FR:
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; stare angrily ; gaze ; scowl ; glare FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
ก๊อซ = กอซ [n.] (køt = kǿt) EN: gauze FR: gaze [f]
กระเหม่น[v.] (kramen) EN: gaze at FR:
กระหง่อง[v.] (kra-ngǿng) EN: stare ; gaze FR:
กระหน่อง[v.] (kranǿng) EN: stare ; gaze FR:
กวาดสายตา[v. exp.] (kwāt saītā) EN: look around ; sweep with one's gaze ; glance one's eye over ; cast one's eyes around FR:
เหล่[v.] (lē) EN: stare ; gaze FR:
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive ; gaze into space FR: être distrait ; être inattentif ; être tête en l'air
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; look at ; stare at FR: regarder ; parcourir des yeux ; parcourir
มองดู[v. exp.] (møng dū) EN: look ; watch ; gaze FR: observer ; jeter un coup d'oeil ; regarder ; reluquer
มองตากัน[v. exp.] (møng tā kan) EN: gaze into each other's eyes FR: se regarder droit dans les yeux
แผ่นผ้าก็อต[n.] (phaen phā k) EN: gauze FR: gaze [f]
ผ้ากอซ[n.] (phā køs) EN: gauze FR: gaze [f]
ผ้าโปร่ง[n.] (phā prōng) EN: gauze FR: gaze [f]
เพ่ง[v.] (pheng) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp ; concentrate ; look intently ; contemplate FR: contempler ; observer ; regarder avec attention
เพ่งมอง[v. exp.] (pheng møng) EN: gaze ; look fixedly at FR:
ยล[v.] (yon) EN: look ; gaze FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gaze-
Back to top