ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-garland-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น garland, *garland*,

-garland- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด
And sent me a $200 floral garland for mother's day.แล้วซื้อพวงมาลัยดอกไม้ราคา 200$ มาให้ฉัน ในวันแม่
Now, Garland will send out a message from Sadiki hinting that a strike is prepared.เดี๋ยวการ์แลนด์จะส่งข้อความ เหมือนซาดิกิสั่งให้ลงมือ
With this garland I do tie a knot, and by doing so bind your hands and your hearts for all eternity.ด้วยพวกมาลานี้ข้าจะร้อยเป็นปมให้แน่น และจะนำไปคล้องมือและใจของท่าน ไปชั่วนิรันดร
Manny, hand that piece to Garland and dig in next to me and Moe.แมนนี่.. เอาอันนั้นให้การ์แลนด์ แล้วขุดหลุมถัดจากผม และ โม
And garland deserves to be laid to rest.และเขาสมควรถูกฝังเพื่อสู่สุคติ
You're Garland Wuornos's son.คุณเป็นลูกชาย การ์แลนด์ วอร์โนส
It will be an homage to the second best special of all time, the Judy Garland Christmas show.มันจะเป็นการแสดงความเคารพต่อรายการพิเศษที่ดีที่สุดรองลงมา รายการคริสต์มาสของจูดี้ การ์แลนด์
Do you think I demanded a garland of roses every time I suffered a wound on a battlefield?เจ้าคิดว่าข้าเรียกร้องขอพวงดอกกุหลาบ ทุกครั้งที่ข้าได้รับบาดเจ็บจาก ศึกสงครามหรืออย่างไร

-garland- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
月桂冠[yuè guì guān, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 月桂冠] laurel crown; victory garland (in Greek and western culture)
桂冠[guì guān, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 桂冠] laurel; victory garland (in Greek and western culture)

-garland- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
春菊[しゅんぎく;シュンギク, shungiku ; shungiku] (n) edible chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium); crown daisy; garland chrysanthemum

-garland- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกตุมาลา[n.] (kētumālā = ) EN: radiance emanating from the Buddha's head ; garland of rays round the Buddha’s head ; halo FR:
มหาหงส์[n.] (mahāhong) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily ; Hedychium coronarium FR: Hedychium coronarium
มาลา[n.] (mālā) EN: garland ; wreath FR: guirlande [f] ; couronne [f]
มาลัย[n.] (mālai) EN: garland ; wreath FR: guirlande [f] ; couronne [f]
มาลากรรม[n.] (mālākam) EN: garland making FR:
มงคล[n.] (mongkhon) EN: garland ; worn ; auspicious and symbolic thread FR: guirlande [f]
พวงดอกไม้[n. exp.] (phūang døkm) EN: garland FR:
พวงมาลา[n.] (phūangmālā) EN: wreath ; garland ; string of flowers FR: couronne de fleurs [f] ; gerbe de fleurs [f] ; couronne funéraire [f]
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: garland ; flower garland ; necklace of flowers ; phuang malai FR: guirlande de fleurs [f]
ประลมพ์[n.] (pralom) EN: bouquet ; garland FR:
ร้อยเป็นมาลัย[v. exp.] (røi pen māl) EN: weave a garland FR:
สวมมงคล[v. exp.] (suam mongkh) EN: wear the garland FR:
ตังโอ๋[n.] (tang-ō) EN: garland chrysanthemum ; Chrysanthemun coronarium FR: Chrysanthemum coronarium
อุบะ[n.] (uba) EN: floral tassel ; garland FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -garland-
Back to top