ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-further-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น further, *further*,

-further- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll further my studyฉันจะเรียนต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง
Sorry to drag you back for further questioning, Mr. De Winter. But you've heard the statement of Mr. Tabb.ผมเสียใจที่ต้องลากคุณเข้ามาสอบถามเพิ่ม แต่คุณก็ได้ยินคําให้การของคุณเเท็บบ์เเล้ว
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม
Perhaps a coalition between us... can solve this situation without further bloodshed.{\cHFFFFFF}Perhaps a coalition between us... {\cHFFFFFF}can solve this situation without further bloodshed.
A little further down, to the right.ลงไปอีกนิด ยังงั้นแหละ
Beyond the edge of the barrels. Go to the end of the barrels, further out.ไปเเค่สุดเเนวถัง ไปอยู่ตรงสุดถัง ออกไปอีก
Remain indoors until you receive further instructions.ยังคงอยู่ในบ้านจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
We can have no further contact.เราสามารถมีไม่มีการติดต่อ เพิ่มเติม
Some people might say that an old man... shouldn't expect any further blessing.บางคนอาจจะบอกว่าคนเก่า ... ไม่ควรคาดหวังให้ศีลให้พรใด ๆ ต่อไป
The dagger will go further into her back.มีดมันปักอยู่ที่หลังของเธอ
It's further than you think. Time is short.มันไกลกว่าที่เจ้าคิดนัก แล้วเวลาก็มีน้อยด้วย
And then there's this request of yours for further funding because of subject Number 25's prediction.และนี่ก็เป็นการร้องขอจากคุณ... ...สำหรับเงินทุนมหาศาลของ คำทำนายเป้าหมายของหมายเลข 25

-further- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复诊[fù zhěn, ㄈㄨˋ ㄓㄣˇ, 复诊 / 復診] another visit to doctor; further diagnosis
渐行渐远[jiàn xíng jiàn yuǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ, 渐行渐远 / 漸行漸遠] gradually proceed, gradually get further apart

-further- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place)
に過ぎない[にすぎない, nisuginai] (exp) no more than; just; only; mere; goes no further than
事なきを得る;事無きを得る[ことなきをえる, kotonakiwoeru] (exp,v1) to survive without problems; to manage to avoid further problems
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P)
以遠[いえん, ien] (n,n-suf) beyond; further than
右から左へ[みぎからひだりへ, migikarahidarihe] (exp) (1) from right to left; in one ear and out the other; (2) nice and quick; with speed and address; without further ado
後報[こうほう, kouhou] (n) later or latest report; further information
掘り下げる;掘下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] (n) lifelong education; continuing education; further education; (P)
足を伸ばす[あしをのばす, ashiwonobasu] (exp,v5s) (1) to (relax and) stretch one's legs out; (2) to go for a further walk

-further- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations FR: être quitte
ข่าวสารเพิ่มเติม[n. exp.] (khāosān pho) EN: further information FR:
คาดโทษ[v.] (khātthōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing FR: mettre en garde
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
ล้างมือ[v. exp.] (lāngmeū) EN: wash one's hands of something ; take no further responsibility FR: se laver les mains (de qqch.) ; s'en laver les mains ; se dégager de toute responsabilité
เลย[adv.] (loēi) EN: further on ; beyond ; past FR: outre ; au-delà
หมดโอกาส[v. exp.] (mot ōkāt) EN: lose an opportunity ; lose a chance ; miss a chance ; miss an opportunity ; no further opportunity (to) FR: manquer l'occasion
หมดปัญญา[X] (mot panyā) EN: have no further idea ; be at a loss ; not be able to think of anything FR:
เพิ่มขึ้น[adv.] (phoēm kheun) EN: more ; further FR: davantage
เพิ่มพูน[v.] (phoēmphūn) EN: accumulate ; pile up ; add ; further FR: accumuler ; accroître ; parfaire
เพิ่มเติม[adj.] (phoēmtoēm) EN: additional ; extra ; further FR: additionnel ; supplémentaire
เพิ่มเติม[adv.] (phoēmtoēm) EN: further ; in addition FR: en plus
พูดต่อ[v. exp.] (phūt tø) EN: say further ; go on to say FR:
เรียนต่อ[v.] (rīentø) EN: further study ; continue to study FR: prolonger ses études
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; give support ; back ; incite ; further FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; développer ; inciter
ต่อไป[adv.] (tø pai) EN: later ; continually ; further ; afterward ; afterwards ; henceforth ; then ; next FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis
ยิ่งขึ้น[adv.] (ying kheun) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further FR: de plus en plus

-further- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oberhalb (von) {adv} | weiter oberhalbabove | further up
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Weiterentwicklung {f}further development; further stage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -further-
Back to top