ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-frightened-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frightened, *frightened*,

-frightened- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm frightened of spidersฉันกลัวแมงมุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, there's no need for you to be frightened of her, but I shouldn't have any more to do with her than you can help.คุณไม่เห็นต้องไปกลัวหล่อนเลย เเต่ฉันก็คงจะไม่ไป ข้องเเวะกับหล่อนถ้าไม่จําเป็น
I frightened you, didn't I? You thought I was mad.ผมทําคุณตกใจใช่มั้ย คุณคงนึกว่าผมเป็นบ้า
I'm not frightened of Deong, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}ฉันไม่กลัว Deong, นายนายกรัฐมนตรี
The war has frightened me already.สงครามกำลังเริ่ม ฉันพร้อมแล้ว
I asked them if it frightened them.ผมถามพวกเขาว่า มันทำให้พวกเขากลัวเหรอ
Frighten us? Why should we be frightened of a hat?กลัวเหรอ เราจะกลัวหมวกทำไมกัน
Of course not. If you did, I'd get frightened and I wouldn't come out.ถ้าเธอทำอะไร ฉันก็จะตกใจกลัวแล้วก็คงไม่ออกมา
I hadn't been warned of what would happen so I was frightened by the welcomeฉันไม่ถูกเตือนเพราะสิ่งที่ เกิดขึ้น... ...ดังนั้นฉันตกใจโดยการยินดีต้อนรับ
He was so big, he frightened all the cats.เขาตัวใหญ่มาก เขาทำให้แมวทุกตัวกลัว
We're talking about a frightened lady with an 8-year-old son.เรากำลังพูดถึงผู้หญิงที่ถูกคุกคาม กับลูกชายอายุ 8 ขวบของเธอ
I'm not really frightened of anything anymore.ฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้ว
You, who have frightened millions into an early grave. - Ow!เธอคือคนที่เขย่าขวัญ คนนับล้านบนสุสาน โอ้ว!

-frightened- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person

-frightened- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of)
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits)
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned
胸を冷やす;むねを冷やす[むねをひやす, munewohiyasu] (exp,v5s) (See 肝を冷やす) to be frightened
風声鶴唳[ふうせいかくれい, fuuseikakurei] (n) getting frightened even by a slight noise; hearing the enemy in every leaf that rustles; being afraid of one's own shadow

-frightened- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหายใจคว่ำ[adj.] (jaihāijaikh) EN: startled ; frightened ; stunned with fear FR: qui a une peur bleue
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan-øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; easily scraed ; frightened FR:
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared FR: surpris ; effrayé
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened FR: effrayé
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะดุ้งตกใจ[v. exp.] (sadung tokj) EN: be shocked ; be frightened ; be startled FR:
สะดุ้งตกใจตื่น[v. exp.] (sadung tokj) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathā) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid FR: trembler de peur
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened FR:
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared FR: être pris de panique
ตกใจ[v.] (tokjai [= t) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic FR: avoir peur ; prendre peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokjai [= t) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared ; terrified FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi ; terrifié
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic FR: être effrayé ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokkajai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตระหนก[v.] (tranok) EN: be frightened ; be alarmed ; feel afraid ; be apprehensive FR:
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled FR:
ตระหนกตกใจ[adj.] (tranok tokj) EN: alarmed ; frightened FR: effrayé ; alarmé
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter ; redouter
หวั่นวิตก[adj.] (wan witok) EN: frightened ; worried (about) ; fearful ; afraid ; anxious FR:
หวาด[v.] (wāt) EN: be frightened ; be apprehensive FR: s'effrayer ; s'épouvanter
วัวสันหลังหวะ[n.] (wūasanlangw) EN: person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience ; person who feels frightened with a guilty conscience FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -frightened-
Back to top