ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-friendly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น friendly, *friendly*,

-friendly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Probably the friendly peopleอาจจะเป็นผู้คนที่มีความเป็นมิตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are going for a friendly walk with the police down by the river.พวกเราจะไปเดินเล่นที่คือมิตร กับตำรวจลงแม่น้ำ โอดูที่ว่า
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
If you want some friendly advice...ถ้าคุณต้องการมีบางคำแนะนำ
Well, look, John, we can't have you running around out there, wasting friendly civilians.ก็ ดูสิ จอห์น เราไม่สามาร มีคุณ วิ่งไปรอบๆออกที่นั้น การสูญเสียพลเรือนที่เป็นมิตร
They don't mean to shoot you. Friendly fucking casualty.ปืนมันลั่นโป้งป้างออกมาเอง
Some say that the path from inner turmoil begins with a friendly ear.บางคนบอกว่าเส้นทางจากความวุ่นวายภายใน ... ... เริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรกับหู
Marsellus ain't got no friendly places in the Valley.Marsellus จะไม่ได้ไม่สถานที่ที่เป็นมิตรในหุบเขา
"his aunt, Lady Catherine de Bourgh, does not look on the match with a friendly eye.""ป้าของเขา เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก ไม่ได้มองเห็นการจับคู่ครั้งนี้ด้วยสายตาฉันท์มิตร"
Are you friendly or are you not?คุณเป็นมิตรหรือเปล่า
They've hired this efficiency expert, this really friendly guy named Brad...เขาจ้างผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ และเป็นมิตรสุดๆชื่อแบรด
We politely asked for a friendly match...เราแค่ขอสู้กันเล่นๆ เท่านั้น

-friendly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, 情爱 / 情愛] affection; friendly feelings towards sb; love
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, 友好] friendly (relations)
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, 友情] friendly feelings; friendship
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, 友爱 / 友愛] friendly affection; fraternal love
友军[yǒu jūn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ, 友军 / 友軍] friendly forces; allies
友邦[yǒu bāng, ㄧㄡˇ ㄅㄤ, 友邦] friendly state; ally
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, 融洽] harmonious; friendly relations; on good terms with one another
苏联之友社[Sū lián zhī yǒu shè, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄓ ㄧㄡˇ ㄕㄜˋ, 苏联之友社 / 蘇聯之友社] Soviet Union friendly society

-friendly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods
互助的[ごじょてき, gojoteki] (adj-na) friendly
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
同士打ち;同士討ち;同士打;同士討[どうしうち;どしうち, doushiuchi ; doshiuchi] (n) (1) friendly fire; killing each other by mistake; (2) internecine strife
喜雨[きう, kiu] (n) (See 慈雨) friendly shower; welcome rain; rain that comes after a drought
心安い;心易い(iK)[こころやすい, kokoroyasui] (adj-i) intimate; carefree; familiar; friendly
情宜;情誼[じょうぎ, jougi] (n) friendly feelings; fellowship
懇意になる[こんいになる, kon'ininaru] (exp,v5r) to get (become) acquainted; to get to know; to get (become) intimate with; to become friendly with; to become friends
懇親会[こんしんかい, konshinkai] (n) friendly reunion; get-together
懇話会[こんわかい, konwakai] (n) friendly get-together
日イ親善[にちイしんぜん, nichi i shinzen] (n) friendly relations between Japan and Israel
誤爆[ごばく, gobaku] (n,vs) bombing (shelling) the wrong target; (be killed by) friendly fire
誼;誼み;好;好み[よしみ;ぎ(誼);よしび(誼;好), yoshimi ; gi ( gi ); yoshibi ( gi ; kou )] (n) friendship; friendly relations; connection; relation; intimacy
談笑[だんしょう, danshou] (n,vs) friendly chat; pleasant chat; lighthearted talk; friendly conversation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)

-friendly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous ; friendly ; kind FR: bienveillant ; hospitalier
อัชฌาสัย[X] (atchāsai) EN: friendly disposition ; pleasant nature ; pleasant personality ; good character FR:
อัธยาศัย[n.] (atthayāsai) EN: friendliness ; friendly personality ; friendly nature FR:
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thān) EN: cultivate friendly relations FR:
กันเอง[adj.] (kan-ēng) EN: informal ; intimate ; friendly FR: informel ; familier ; amical
การแข่งขันเพื่อมิตรภาพ[n. exp.] (kān khaengk) EN: friendly match FR: rencontre amicale [f]
คู่รักคู่แค้น[n. exp.] (khūrak khū ) EN: a couple whose love has turned to hate ; friendly rivals FR:
กินเส้น[v.] (kinsen) EN: like each other ; talk about everything on a friendly basis FR: s'apprécier
กระชับมิตร[adj.] (krachap mit) EN: friendly FR: amical
แมทช์กระชับมิตร = แมตช์กระชับมิตร[n. exp.] (maēt kracha) EN: friendly game FR: match amical [m]
ไม่ถือตัว[adj.] (mai theūtūa) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible FR:
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มีอัธยาศัย[v.] (mī atthayās) EN: be friendly FR:
มีอัธยาศัย[adj.] (mī atthayās) EN: friendly FR:
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajitmi) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy FR: sympathie [f]
น้ำใจเพื่อน[n. exp.] (nāmjai pheū) EN: friendly feeling FR:
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ง้องอน[v.] (ngø-ngøn) EN: reconcile ; make friendly again ; conciliate FR:
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured FR: chaleureux ; amical ; chaud
เป็นกันเอง[v. exp.] (penkan-ēng) EN: be friendly ; be informal ; not stand on ceremony ; be relaxed ; feel at home ; feel at ease FR: être naturel
เป็นกันเอง[adv.] (penkan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR: cordialement
เป็นมิตร[v.] (pen mit) EN: be friendly ; be on friendly terms ; be friends FR:
เป็นมิตร[adj.] (pen mit) EN: friendly FR: amical ; cordial
พระราชไมตรี[n.] (phrarātcham) EN: friendly relations; diplomatic relations FR: relation amicale [f]
ประสามิตร[n.] (prasā mit) EN: amicably ; in a friendly way FR: amicalement
ราคากันเอง[n. exp.] (rākhā kan-ē) EN: friendly price FR: prix d'ami [m] ; petits prix [mpl]
ราคาเป็นมิตร[n. exp.] (rākhā pen m) EN: friendly price FR:
สัมพันธไมตรี[n.] (samphantham) EN: friendly relations ; friendship FR: relation amicale [f] ; amitié [f]
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly FR:
สันถวไมตรี[n.] (santhawamai) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship FR:
สุงสิง[v.] (sungsing) EN: be friendly ; keep company with FR: sympathiser
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged ; break off relations FR: se brouiller
วิสาสะ[n.] (wisāsa) EN: familiarity ; informality ; friendly terms FR: intimité [f] ; familiarité [f]
อย่างเป็นมิตร[adv.] (yāng pen mi) EN: friendly FR: amicalement
ญาติดี[v.] (yātdī) EN: be reconciled after estrangement ; be on good terms (with) ; be on friendly terms ; be partners FR: être en bons termes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -friendly-
Back to top