ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-friendliness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น friendliness, *friendliness*,

-friendliness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน
Well, I guess his friendliness is national level.เออ หมอนี่ท่าจะเป็นมิตรจะระดับชาตินะเนี่ย
I know you are freaked because I showed friendliness to Yoon Seul.ฉันรู้ว่านายแกล้งทำ เพราะผมแสดงความเป็นมิตรกับ ยุนซอล

-friendliness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัธยาศัย[n.] (atthayāsai) EN: friendliness ; friendly personality ; friendly nature FR:
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
มิตรจิต[n.] (mittrajit) EN: friendliness ; geniality FR: bonté [f] ; bienveillance [f]
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajitmi) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy FR: sympathie [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship FR: amitié [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -friendliness-
Back to top