ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fossil-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fossil, *fossil*,

-fossil- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you people still use fossil fuel, or have you discovered crystallic fusion?คนที่นี่ยังใช้พลังงานเชื้อเพลิงอยู่, หรือ ใช้การหลอมรวมคริสตัลหรอ
At the rate we're burning fossil fuels and polluting the environment...อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง และทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้...
Solar power, fossil fuel, Saudi arabia, it's the only planet we have...พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงฟอสซิล ซาอุดิอาระเบีย มันเป็นเบาะแสเดียวเท่านั้นที่เรามี...
He was on the trail of a fossil graveyard.เขาอยู่ในเส้นทางของ สุสานฟอสซิล
I was invited by the South African Fossil Fuels Foundation.ผมได้รับเชิญจาก_BAR_ กองทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลในอาฟริกาใต้
Here, they depend on wells replenished by fossil water, which accumulated underground from the days when it rained on these deserts.ที่นี่, พวกเขาต้องพึ่งพาน้ำจากบ่อบาดาล, ซึ่งสะสมไว้ใต้ดินในเวลาที่ เกิดฝนตกในทะเลทราย
But the fossil water reserves are severely depleted.เพราะน้ำบาดาลสามารถ หมดไปอย่างสิ้นเชิง
I know, that 80% of the energy we consume comes from fossil energy sources.ฉันรู้ว่า 80% ของพลังงานที่เราบริโภค มาจากพลังงานฟอสซิล ทุกสัปดาห์
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล
The world runs on fossil fuel.ขนาดโลกยังต้องใช้พลังงานฟอสซิลเลย
Our penchant for fossil fuels has since diluted that carbon-14 in the atmosphere, giving us different benchmarks.ความนิยมใช้พลังงานฟอสซิลของพวกเรา ได้เจือจางระดับ Carbon-14 ในชั้นบรรยากาศ ทำให้เราได้เกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่าง
Our overreliance on fossil fuels is causing erratic weather patterns like this one.ความเชื่อใจในพลังงานเชื้อเพลิงของพวกเรา คือสาเหตุของ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนเยี่ยงนี้

-fossil- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, 矿物燃料 / 礦物燃料] fossil fuels; oil and coal

-fossil- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat
エディアカラ化石群[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni)
化学化石[かがくかせき, kagakukaseki] (n) chemical fossil
化石人類[かせきじんるい, kasekijinrui] (n) fossil men
化石層[かせきそう, kasekisou] (n) fossil bed
化石燃料[かせきねんりょう, kasekinenryou] (n) fossil fuel
化石類人猿[かせきるいじんえん, kasekiruijin'en] (n) anthropoid fossil
示準化石[じじゅんかせき, jijunkaseki] (n) index fossil (fossil which suggests a date of the formation of a rock stratum); key fossil; leading fossil
示相化石[しそうかせき, shisoukaseki] (n) facies fossil

-fossil- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื้อเพลิงฟอสซิล[n. exp.] (cheūaphloēn) EN: fossil fuel FR:
ฟอสซิล [n.] (føtsin) EN: fossil FR: fossile [m]
ฟอสซิลหอย[n. exp.] (føtsin høi) EN: shell fossil FR:
ฟอสซิลหอยทาก [n. exp.] (føtsin høit) EN: snail fossil FR:
ฟอสซิลมีชีวิต[n. exp.] (føtsin mī c) EN: living fossil FR: fossile vivant [m]
ซากดึกดำบรรพ์[n.] (sākdeukdamb) EN: fossil FR: fossile [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fossil-
Back to top