ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-foremost-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น foremost, *foremost*,

-foremost- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, first and foremost on the list If all the borders were destroyed Tomorrow, I'd be unemployedอย่างแรกเลยก็คือ ถ้าพรหมแดนถูกทำลายหมดไป
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง
Naturally you were foremost in our thoughts.แน่นอน คุณคือบุคคลที่เรานึกถึงมากที่สุด
But the first and foremost enemy is yourself. You got it?แต่ศัตรูตัวแรกที่สำคัญก็คือ ตัวนายเอง เข้าใจไหม
The U Ball is first and foremost a danceสิ่งที่เจ๋งที่สุดในงาน คือการเต้นรำ
Eating is the foremost nature of wild beasts, you know.เรื่องกินน่ะมาก่อนอยู่แล้วตามธรรมชาติ ของสัตว์ป่า เธอก็รู้นี่
Starting as one organization in the Northern Kanto, it has expanded to become the largest and foremost organization in the Kantou area.ฉันมีมือไม่พอเล่นกลอง เอานี่ไป
Dr. Kestner is the Chief professor at the academy... not to mention the foremost expert on cyborg medical science.ดร.เคสต์เนอร์เป็นหัวหน้าโปรเฟสเซอร์ ที่สถาบัน... ...ไม่เพียงเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แถวหน้า ของวิทยาการซ่อมแซมไซบอร์ก
We are delighted to have as guest judge the foremost scientist in the world.เราโชคดีที่ปีนี้ เรามีคณะกรรมการรับเชิญ เป็นนักวิทยาศาสตร์ คนสำคัญของโลก
I am one of the foremost scholars on ancient hieroglyphs.ฉันเป็นนักวิชาการคนหนึ่ง ที่ล้ำหน้ามากในเรื่อง อักษรภาพอียิปต์โบราณ
Lucky for me, I know the foremost authority on all things Ellie Bartowski.โชคดีจริงๆที่ผมรู้ เจ้าหน้าที่สำคัญคนหนึ่ง ที่รู้เรื่องทุกอย่างของเอลลี่บาร์ทาวสกี้
His task is first and foremost to prevent ... people from finding out about the trolls in the forest.ไม่ให้ผู้คนพากันแห่ออกมาล่าโทรลล์ในป่า

-foremost- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当世之冠[dāng shì zhī guàn, ㄉㄤ ㄕˋ ㄓ ㄍㄨㄢˋ, 当世之冠 / 當世之冠] the foremost person of his age; unequalled; a leading light
当世冠[dāng shì guàn, ㄉㄤ ㄕˋ ㄍㄨㄢˋ, 当世冠 / 當世冠] the foremost person of his age; unequalled; a leading light

-foremost- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冠絶[かんぜつ, kanzetsu] (n,vs) unique; unsurpassed; ranking foremost
劈頭第一[へきとうだいいち, hekitoudaiichi] (n) at the outset; at the very beginning; in the first place; to begin (start) with; first and foremost
名の無い星は宵から出る[なのないほしはよいからでる, nanonaihoshihayoikaraderu] (exp) (id) The worst goes foremost
最前[さいぜん, saizen] (n) foremost
最前線[さいぜんせん, saizensen] (n) foremost line; (P)

-foremost- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฟร์โมสต์[TM] (Fømōs = Føm) EN: Foremost FR: Foremost
ก่อนอื่น[adv.] (køn eūn) EN: firstly ; first and foremost ; first of all ; before anything else FR: tout d'abord ; avant tout ; avant toute chose
เกรดเอ ; เกรด A[adj.] (krēt Ē) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A FR:
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good ; brilliant ; great ; fantastic ; Great! FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -foremost-
Back to top