ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fluent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fluent, *fluent*,

-fluent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If nothing else it should be somebody fluent in the language the message was given in.หากไม่มีอะไรอื่น มันควรจะเป็นใคร สักคนที่พูดภาษา ภาษาข้อความที่ได้รับใน
It says here you're fluent in Korean.ในใบนี้บอกว่า คุณรู้ภาษาเกาหลี
Then how come you can speak fluent Korean?แล้วทำไมนายถึงได้พูดภาษาเกาหลีคล่องขนาดนี้?
I'm fluent enough to know what he's saying.แต่ก็นั่นแหละ ฉันฟังออกน่ะ
And he's fluent in English.และเขาพูดภาอังกฤษได้ด้วย
Listen to that. She speaks fluent Japanese.ได้ยินไหม เธอพูดญี่ปุ่นด้วย
Fencing"? Fluent in Finnish?ฟันดาบ พุดภาษาฟินแลนด์ได้ดี
I speak fluent Finnish, I know...ฉันพูดภาษาฟินแลนด์ได้, ฉันรู้...
Speaking fluent French in class?พูดภาษาฝรั่งเศษอย่างคล่องในห้องเรียนเนี่ยนะ
It comes as a real shock to find out that you speak fluent cow.มันช็อคจริงๆนะ เมื่อรู้ว่ามีคนสามารถพูดภาษาวัวได้ดีขนาดนี้
She's fluent in French, Italian, Russian, Latin. -Who speaks Latin?เธอเชี่ยวชาญทั้ง ฝรั่งเศส อิตาเลียน รัชเซียน ลาติน...
Rusk is fluent in Russian.รัสค์ พูดรัสเซียได้ดีมาก

-fluent- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 口齿伶俐 / 口齒伶俐] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, 珠流] fluent with words; words flowing like pearl beads
飘洒[piāo sǎ, ㄆㄧㄠ ㄙㄚˇ, 飘洒 / 飄灑] suave; graceful; fluent and elegant (calligraphy)

-fluent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
操る[あやつる, ayatsuru] (v5r,vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P)
舌先三分[したさきさんぶ, shitasakisanbu] (n) a glib tongue (with fair words); fluent talk designed to deceive; talk something away

-fluent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing FR: facile ; aisé ; naturel
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaē) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ; astute ; agile ; spry ; skillful ; fluent ; experienced FR: habile ; adroit ; agile
พูดคล่อง[adj.] (phūt khlǿng) EN: fluent ; glib FR:
พูดภาษาอังกฤษคล่อง[xp] (phūt phāsā ) EN: speak fluent English FR: parler couramment l'anglais
สละสลวย[adj.] (salasalūay) EN: fluent ; elegant ; lithe ; lissome ; graceful ; beautiful FR: élégant ; raffiné ; pittoresque

-fluent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chinesisch {adj} | Er spricht fliessend Chinesisch.Chinese | He is fluent in Mandarin.; He is fluent in Chinese.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fluent-
Back to top