ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-flexibility-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flexibility, *flexibility*,

-flexibility- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you looking to just lose weight, or do you want to have... increased strength and flexibility as well?แล้วคุณแค่จะลดน้ำหนัก หรือจะเพิ่มความแกร่งและยืดหยุ่นล่ะ
I know they encouraged a certain moral flexibility when you worked at the CIA, Mr. Reese, but I like to think that we're reaching for a higher standard.ผมรู้นะว่ามีการแบ่งระดับดีชั่ว ให้กับคนพวกนี้ ตอนที่คุณยังทำงานให้ซีไอเอ คุณรีส แต่ผมอยากจะคิดว่า เราได้มาถึง
Lacking in flexibility and instantaneous reaction to sudden changes.เขาขาดยืดหยุ่นและความเร็ว
Such flexibility and the dexterity!ความยืดหยุ่นดังกล่าวและความชำนาญ!
Minimal flexibility on approach routes, funeral seating, egress.เส้นทางที่ไปเซ็นต์ปอล ยืดหยุ่นได้น้อยมาก ไหนจะที่นั่งในพิธีศพ และทางออก

-flexibility- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレキシビリティー[, furekishibiritei-] (n) flexibility
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility
股割り[またわり, matawari] (n) extreme leg-stretching exercise to increase flexibility of the crotch (sumo)

-flexibility- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การยืดหยุ่น[n.] (kān yeūtyun) EN: flexibility ; lessening FR: flexibilité [f]
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūty) EN: flexibility ; elasticity ; adaptability FR: élasticité [f] ; flexibilité [f]
ความยืดหยุ่นด้านการลงทุน[n. exp.] (khwām yeūty) EN: investment flexibility FR:
ความยืดหยุ่นด้านเวลา[n. exp.] (khwām yeūty) EN: time flexibility FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -flexibility-
Back to top