ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-flap-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flap, *flap*,

-flap- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I break the egg and I flap my wingsผมทำลายไข่ แล้วก็กระพือปีก
And feint. Magpie, magpie, magpie. Flap and flap and flap.ขุนทอง ขุนทอง ขุนทอง กระพือ กระพือ กระพือปีก เจื้อยแจ้ว
Can you create a flap for me in the tongue here so I could hide my American passport inside of here should I need it?ช่วยทำปีกที่ลิ้นตรงนี้ให้ที ได้เอาไว้ซ่อนพาสปอร์ตอเมริกัน คิดว่าจำเป็นต้องมีไหม
I am if I can help on the rhomboid flap in your next mohs defect repair.ฉันเป็น ถ้าฉันสามารถช่วยปีกให้ ขยับได้ในการซ่อมแซมต่อไปของเธอละ
Or the wet flap of flayed skin.หรือรอยเ ปียก ของหนังที่ถูกถลกออก
That a butterfly can flap its wings in brazil...เมื่อผีเสื้อกระพือปีกในบราซิล
Now would you take the flap veins and join them to the internal jugular,please?ทีนี้คุณช่วยเอาเฟลบเวนไปต่อกับจีกกูล่าที่ได้ไหม?
Yeah, but a flap of skin, a hair, i mean, hell, a hangnail,ใช่ แต่บางทีอาจจะเป็นผิว ผม หรือไม่ก็ เศษเล็บ
Dollop-head. A BIRD'S WINGS FLAP Morgana.ไอ้หัวขี้เลื้อย มอร์ฺกานา
Did you see how my flap opens?เห็นไม๊มันโบกสบัดยังไง?
Listen, can you, uh, hold this flap down for me?คุณช่วยพับปากกล่องให้หน่อยได้ไหม?
You know, I've lived my entire life knowing that magic was all around me, but when I saw that little bird start to flap her wings,รู้มั้ยว่าผมใช้ทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู้ ว่ามีเวทมนตร์อยู่รอบๆตัว แต่มาหยุดตอนที่ผมเห็นนกน้อยตัวนั้น เริ่มกระพือปีก

-flap- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind)
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly
フラップポケット[, furappupoketto] (n) flap pocket
弾音[だんおん, dan'on] (n) {ling} (alveolar) flap
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap
煽り立てる;あおり立てる[あおりたてる, aoritateru] (v1,vt) to flap strongly; to stir up fiercely
耳珠[じじゅ, jiju] (n) tragus (small cartilaginous flap in front of the external opening of the ear); tragi; antilobium

-flap- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
ขยับปีก[n. exp.] (khayap pīk) EN: flap the wings ; beat the wings FR: battre des ailes
กระดก[v.] (kradok) EN: bounce up ; raise up ; lift up ; flap FR:
กระพือ[v.] (krapheū) EN: fan ; blow ; flap FR:
กระพือปีก [v. exp.] (krapheūpīk) EN: flap its wings FR: battre des ailes
ไม้ตียุง [n. exp.] (māi tī yung) EN: mosquito racket ; fly flap FR: raquette anti-moustiques [f]
พนัง[n.] (phanang) EN: screen ; flap FR:
เผยิบ[v.] (phayoēp) EN: flap slowly FR:
ปลิว[v.] (pliū) EN: be blown away ; be carried by wind ; flutter ; flow ; fly ; rise in the air ; fly upward ; flap ; waft FR: flotter au vent ; être porté par le vent ; s'envoler ; être emporté par le vent
ปก[n.] (pok) EN: cover ; flap ; pocket FR: couverture [f] ; pochette [f] ; couvre-livre [m]
ประพาต[v.] (praphāt) EN: flap FR:
ปรบ[v.] (prop) EN: clap ; pat ; slap ; beat ; flap FR: battre ; frapper
สะบัด[v.] (sabat) EN: flutter ; flap ; whap ; drift ; get away from FR: se débarrasser
ตีปีก[v. exp.] (tī pīk) EN: flap wings ; flap FR: battre des ailes

-flap- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenklappe {f}inside flap
Lüftungsklappe {f}ventilation flap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -flap-
Back to top