ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fertility-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fertility, *fertility*,

-fertility- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been selling my sperm to a fertility clinic. The sperm bank has a night-deposit slot. I'm making a fortune.ผมขายสเปิร์มให้คลินิกตอนกลางคืน
Niroog, the fertility god.นี่รู้ค เทพธัญญาหาร ผมชอบมองจัง
This is the fertility vase of the Ndebele tribe.นี่เป็นแจกันที่สมบูรณ์ที่สุด ของชาวNdebele นะ
Well, you have to see a fertility doctor.เธอน่าจะไปหาหมอสูตินะ เธอน่าจะไปหาหมอสูตินะ
To me, fertility doctors are a cut above witch doctors. Oh, yeah.สำหรับผมแล้ว หมอสูติเก่งกว่าแม่มดซะอีก
You know, I bought Chris an ancient Greek fertility charm.รู้มั้ย ฉันซื้อวัตถุคุณไสย สมัยกรีกยังรุ่งเรืองให้คริสด้วย
I sent off for that fertility thingy.ทันทีที่ฉันเอามันกลับมา
It's a child conceived out of genuine passion, not as part of some fertility project.เด็กที่อยู่ในท้องฉัน มันไม่ใช่ความใคร่หาอยากได้ ไม่ใช่การทำกิ๊ฟ อย่างที่คุณต้องการหรอกนะ
We've seen several fertility doctors, et cetera.เราเพียรไปปรึกษาคุณหมอ เพื่อทำให้เธอตั้งครรภ์
And then the Festival of Fertility too, of course.มีเทศกาลความอุดมสมบูรณ์ด้วย
"In societies as disparate as ancient Egypt and pre-Columbian Incan fertility festivals were utilized in much the same way.ในสังคมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างอียิปต์ โบราณและยุคก่อนโคลัมเบียนอินคา เทศกาลความอุดมสมบูรณ์.. ถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดียวกัน
A younger woman was chosen to personify fertility and then killed in a blood ritual by the presiding priesthood.หญิงสาวถูกเลือก เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ และถูกฆ่าในพิธีเลือด โดยน้ำมือหัวหน้านักบวชหญิง

-fertility- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥力[féi lì, ㄈㄟˊ ㄌㄧˋ, 肥力] fertility (of soil)
轮作[lún zuò, ㄌㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ, 轮作 / 輪作] rotation of crops (to preserve fertility of soil)

-fertility- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地力[ちりょく, chiryoku] (n) fertility
妊性[にんせい, ninsei] (n) fertility (esp. of animals)
尻叩き;尻たたき[しりたたき, shiritataki] (n,vs) (1) spanking; (n) (2) (arch) ritual spanking of a new bride to encourage fertility
繁殖力[はんしょくりょく, hanshokuryoku] (n) reproductive (procreative) power; fertility
膏沃[こうよく, kouyoku] (n,adj-f) (obsc) (See 膏腴) fertile soil; fertile land; fertility
膏腴[こうゆ, kouyu] (n,adj-f) (obsc) (See 膏沃) fertile soil; fertile land; fertility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fertility-
Back to top