ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-extravagance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extravagance, *extravagance*,

-extravagance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This tournament is an extravagance we cannot afford.การแข่งขันนี่ เป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อยที่เราไม่อาจจ่ายได้

-extravagance- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铺张浪费[pū zhāng làng fèi, ㄆㄨ ㄓㄤ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, 铺张浪费 / 鋪張浪費] extravagance and waste (成语 saw)

-extravagance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奢り[おごり, ogori] (n) luxury; treat; extravagance
奢侈[しゃし, shashi] (adj-na,n) luxury; extravagance
散財[さんざい, sanzai] (n,vs) expense; waste of money; extravagance
豪勢;豪盛[ごうせい, gousei] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance
豪奢[ごうしゃ, gousha] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance
食い倒れ[くいだおれ, kuidaore] (n) (See 大阪の食い倒れ) bringing ruin upon oneself by extravagance in food

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -extravagance-
Back to top