ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-extraction-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extraction, *extraction*,

-extraction- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์
I have friendly forces moving towards extraction point, over.ผมพบหน่วยทหาร กำลังมุ่งหน้าไปจุดนัดพบ'เปลี่ยน
Chuck is on his way to the extraction point right now.กำลังส่งตัวชัคไปยังที่คุมตัว
Abort mission. Extraction required.ยกเลิกภารกิจ ถอนตัวเดี๋ยวนี้
The extraction team will be here soon, but we got to move.หน่วยกู้ภัยกำลังเดินทางมา แต่เราต้องรีบไป
Then, he will wait for the extraction team to arrive for his transfer.แล้วเขาจะรอ ทีมที่จะถอดถอน ที่จะมาถึง เพื่อส่งตัวเขา
We'll send units to the extraction point.จะส่งคนไปที่จุดนัดพบ
What is the extraction plan for the prisoners?แล้วแผนที่จะเข้าชิงตัวเชลย ข้างในนั้นล่ะ
Extraction plan? There is no extraction plan.ชิงตัวเชลยงั้นรึ ไม่มีแผนชิงตัวเชลย
The analysis pulling a permafrost extraction of the Third Angel was so extensive, all that what was left were the bones.ผลวิเคราะห์การขุดเจาะของเทวทูตลำดับที่สามก้าวหน้าไปมากแล้ว \ สิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแค่กระดูกเท่านั้น
Just be there for my extraction later, okay? Thanks.ไว้ฉันจะติดต่อกลับไปทีหลัง โอเคนะ?
Gladly, it's right there above the extraction chamberได้เลย มันอยู่ตรงนั้น เหนือห้องปฏิบัติการแยกสาร

-extraction- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収斂;収れん[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (1) astringency; (2) extraction (of taxes); (3) convergence; contraction
抄出[しょうしゅつ, shoushutsu] (n,vs) taking excerpts; extraction
採油[さいゆ, saiyu] (n,vs) getting oil; extraction of oil (e.g. from seeds); drilling for oil
採金[さいきん, saikin] (n,vs) gold mining; extraction of gold
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction
開平[かいへい, kaihei] (n,vs) extraction of square root
開方[かいほう, kaihou] (n) extraction of roots
開法[かいほう, kaihou] (n) {math} extraction of roots; evolution
開立[かいりゅう, kairyuu] (n,vs) extraction of cubic root
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms

-extraction- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
การสกัด[n.] (kān sakat) EN: extraction FR: extraction [f]
การสกัดน้ำมัน[n. exp.] (kān sakat n) EN: FR: extraction de l'huile [f]
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟัน[n. exp.] (kān thøn fa) EN: drawing a tooth FR: extraction d'une dent [f]
การถอดราก[n. exp.] (kān thøt rā) EN: extraction of a root FR: extraction d'une racine [f]
การถอดรากที่สาม [n. exp.] (kān thøt rā) EN: FR: extraction d'une racine cubique [f]
การถอดรากที่สอง[n. exp.] (kān thøt rā) EN: FR: extraction d'une racine carrée [f]
เทือกเถา[n.] (theūakthao) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaol) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent FR: origine généalogique [f]

-extraction- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzapfventil {n}bleed valve; extraction valve
Entrauchung {f}gas purge [Am.]; smoke extraction [Br.]
Ausziehkraft {f} | Ausziehkraft eines Kontaktes [electr.]extraction force | contact extraction force
Parameterextraktion {f}parameter extraction
Festphasenextraktion {f}Solid phase extraction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -extraction-
Back to top