ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-expose-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น expose, *expose*,

-expose- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me,เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน
For some considerable time, all of you have been paying what you can afford, and in some cases more than you can afford, to someone who threatens to expose you, and none of you know who's blackmailing you.ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ พวกคุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ที่คุณพอรับได้ และในบางคน อาจจะมากกว่าที่สามารถจ่ายได้
You will, or I'll expose you.คุณร่วมมือยู่แล้ว หรือจะให้ฉันเปิดโปงคุณ
We could expose you. Six murders?เราอาจจะเปิดโปงคุณก็ได้ ฆาตกรรมหกศษ?
I know. So I choose to expose myself.ผมรู้ ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะเปิดเผยตัวเอง
You got to write about this, expose him!นายต้องเขียนข่าวเรื่องนี้ เปิดโปงเขา !
Rupert? I'll expose you.งั้นกลุ่มมะเร็งต่อลูกหมากคงไม่ต้องแบ่งคุณหรอกนะ
Go ahead. I'll expose you.ก็, จะว่าไปแล้ว, ฉันมีสิทธิ์ไปที่นั่น มากกว่าคุณนะ
It´s an exposé on cafeteria food.เปิดโปงเรื่องอาหารในโรงอาหาร
Anything to expose Umbrella to the press.อะไรบ้างที่อัมเบลล่านำออกมาแสดง ทางหนังสือพิมพ์
Won't everyone know you're there just to expose yourself?Won't everyone know you're there just to expose yourself?
Well, I kinda have to expose myself.Well, l kind of have to expose myself.

-expose- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清算[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, 清算] to settle accounts; to clear accounts; to liquidate; to expose and criticize

-expose- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会わす;遭わす;会す;遭す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 会わせる) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to
会わせる;遭わせる;逢わせる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) (See 会う) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to
化けの皮を現わす;化けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character
尻尾を出す[しっぽをだす, shippowodasu] (exp,v5s) to show one's true colors; to expose one's faults; to give oneself away
敵に後ろを見せる[てきにうしろをみせる, tekiniushirowomiseru] (exp,v1) (1) to flee from one's enemy; to turn tail; (2) to expose one's weakness to an adversary
日に当てる[ひにあてる, hiniateru] (exp,v1) expose to the sun
暴きだす;暴き出す[あばきだす, abakidasu] (v5s) to dig up and expose a criminal matter
暴く[あばく, abaku] (v5k,vt) to disclose; to divulge; to expose

-expose- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
ไข[v.] (khai) EN: reveal ; explain ; expose ; disclose FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again FR: remuer la couteau dans la plaie ; remuer le fer dans la plaie ; lever un lièvre
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame FR: flamber ; passer à la flamme
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
แสดงออก[v.] (sadaēng-øk) EN: show ; demonsrate ; exhibit ; expose ; express (one's feelings) FR: montrer ; exprimer
ตาก[v.] (tāk) EN: dry ; expose ; sun ; dry in the sun ; air ; be exposed to ; dry in the air ; expose to the air ; expose to the sun FR: sécher au soleil ; étendre pour faire sécher ; exposer à ; être exposé à ; s'exposer
ตากแดด[v. exp.] (tāk daēt) EN: expose to the sun ; be exposed to the sun FR: exposer au soleil ; insoler ; être exposé au soleil ; sécher au soleil
ตากฝน[v. exp.] (tāk fon) EN: be exposed to the rain FR: être exposé à la pluie ; être exposé aux intempéries
ตากลมตากฝน[v. exp.] (tāk lom tāk) EN: be exposed to the weather FR: être exposé aux intempéries
ตากยุง [v. exp.] (tāk yung) EN: expose oneself to mosquitoes FR: s'exposer aux moustiques
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light ; unfold FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître ; étaler ; jeter à la tête

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -expose-
Back to top