ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-exorbitant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exorbitant, *exorbitant*,

-exorbitant- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้ากำไรเกินควร (v.) set an exorbitant price See also: gain too much profit
ค้ากำไรเกินควร (v.) set an exorbitant price See also: gain too much profit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where they sold cat food to the aliens for exorbitant prices.สถานที่ขาย อาหารแมวให้กับพวกต่างดาว บนราคาที่สูงลิ่ว
Kick up an exorbitant vig for the seed money you loaned them.เรียกค่าคุ้มครองที่สูงลิบลิ่ว เเบ่งเงินจากเงินผลกำไรพวกนั้น
Years of training, each mounting to exorbitant cost.แต่ละปีที่ฝึกฝน ก็ยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นเรื่อยๆ
To get this project off the ground, Representative Yoo spent exorbitant amounts of money-ตัวแทนยูได้สร้างสรรค์มิวสิคัล 3 เรื่อง และลงท้ายด้วยการขาดทุน 2ล้าน-
How else to explain your living in her childhood home, bankrolling her exorbitant crusade?จะอธิบายเรื่องการใช้ชีวิตของคุณ ในวัยเด็กที่บ้านของเธอเป็นอย่างอื่นได้อย่างไร แหล่งเงินทุน ให้การปราบปรามที่แพงลิบลิ่วของเธอเหรอ?
I'm afraid I can't possibly afford your exorbitant prices.เกรงว่าผมจะไม่มีเงิน จ่ายค่าอาหารแพงหูฉี่ของคุณ
So I went to Vivid, I went to Wicked, and I went to VCA, and made exorbitant requests.ฉันเลยไปที่วิวิด ฉันไปที่วิกเกด และฉันไปที่วีซีเอ และเรียกเงินมากเกินไป

-exorbitant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诛求[zhū qiú, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ, 诛求 / 誅求] exorbitant demands; demanding with menaces; extortion
诛求无厌[zhū qiú wú yàn, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ˊ ㄧㄢˋ, 诛求无厌 / 誅求無厭] incessant exorbitant demands

-exorbitant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for
突拍子も無い;突拍子もない[とっぴょうしもない, toppyoushimonai] (adj-i) astounding; tremendous; crazy; exorbitant

-exorbitant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หูฉี่[adj.] (hū chī) EN: exorbitant FR:
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliu) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep FR: précieux ; de valeur ; onéreux

-exorbitant- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerschwinglich; übermäßig; überhöht; exorbitant {adj} | unerschwinglicher | am unerschwinglichstenexorbitant | more exorbitant | most exorbitant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -exorbitant-
Back to top