ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-exhibition-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exhibition, *exhibition*,

-exhibition- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll need a pavilion to keep the sun off the king... and some exhibition stalls.{\cHFFFFFF}We'll need a pavilion to keep the sun off the king... {\cHFFFFFF}and some exhibition stalls.
I'm gonna have the greatest exhibition match ever held... on the greatest golf course ever built.ฉันจะจัดแข่งกอล์ฟการกุศล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด... ...ณ สนามกอล์ฟยิ่งใหญ่ที่สุด
Playin' an exhibition match for ten grand ?ที่เกาะครูว์เพื่อเงินหมื่นงั้นรึ
From that time on, Walter Hagen played only exhibition matches.จากนั้นเฮเก้นก็เล่นแต่แมทช์โชว์ตัว
You have a mailbox. The exhibition isn't for two weeks.นิทรรศการจะมีในอีก 2 สัปดาห์
He told me how excited he was about this exhibition he's planning of drawings that you've been doing in America in a place called Hope.เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมาก กับนิทรรศการที่เขากำลังวางแผนอยู่ เกี่ยวกับรูปที่คุณกำลังวาด ในอเมริกา ในเมืองชื่อโฮป
But actually, I did read something about the exhibition in the Saatchi Gallery.แต่อันที่จริง ผมเคยอ่านอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับ... ...งานแสดงแกลลอรี่ของแซทชิ
[I was really surprised to find out that your photo exhibition will be displayed in New York.]ฉันแปลกใจมากที่เห็นนิทรรศการภาพถ่ายของคุณ ที่จะแสดงในนิวยอร์ค
[Shizuru's exhibition starts tomorrow, so just relax today.][งานแสดงภาพถ่ายของชิซูรุจะเริ่มพรุ่งนี้ วันนี้เธอพักผ่อนตามสบายนะ]
[One thing lead to another, and it turns out they will be having an exhibition of my photographs.][รูปหนึ่งก็ไปสู่อีกรูปหนึ่ง และมันก็กลายเป็นงานแสดงภาพถ่ายของฉัน]
His Majesty wants to see the paintings of today's exhibition personally.วันนี้ฝ่าบาทต้องการทอดพระเนตรภาพเขียนเป็นการส่วนพระองค์
Today's exhibition was just the beginning.การแสดงวันนี้ เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นพะยะค่ะ

-exhibition- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展室[zhǎn shì, ㄓㄢˇ ㄕˋ, 展室] exhibition room
展台[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, 展台 / 展臺] exhibition case; display case
展览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, 展览馆 / 展覽館] exhibition hall
热身赛[rè shēn sài, ㄖㄜˋ ㄕㄣ ㄙㄞˋ, 热身赛 / 熱身賽] exhibition game
出洋相[chū yáng xiàng, ㄔㄨ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 出洋相] make an exhibition of oneself
熊猫馆[xióng māo guǎn, ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ ㄍㄨㄢˇ, 熊猫馆 / 熊貓館] panda exhibition hall

-exhibition- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキジビション;エキシビション[, ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match
オープン戦[オープンせん, o-pun sen] (n) exhibition game (baseball); open game; (P)
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC
公演[こうえん, kouen] (n,vs) (1) public performance; (2) sumo exhibition in a foreign country; (P)
古書展[こしょてん, koshoten] (n) exhibition of rare (old, antiquarian) books
官展[かんてん, kanten] (n) exhibition sponsored by the government
展示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale
展覧会に出す[てんらんかいにだす, tenrankainidasu] (exp,v5s) to send to an exhibition
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony
文展[ぶんてん, bunten] (n) (abbr) (See 文部省美術展覧会・もんぶしょうびじゅつてんらんかい) Bunten exhibition; art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
文部省美術展覧会[もんぶしょうびじゅつてんらんかい, monbushoubijutsutenrankai] (n) (See 文展・ぶんてん) Bunten exhibition; annual art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
日展[にってん, nitten] (n) (abbr) (See 日本美術展覧会・にほんびじゅつてんらんかい) Japan Fine Arts Exhibition; JFAE; Nitten Exhibition
日本美術展覧会[にほんびじゅつてんらんかい, nihonbijutsutenrankai] (n) (See 日展) Japan Fine Arts Exhibition
絵の展覧会[えのてんらんかい, enotenrankai] (n) art exhibition
退任展[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement

-exhibition- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sada) EN: exhibition hall FR: salle d'exposition [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
งานนิทรรศการ[n. exp.] (ngān nithat) EN: exhibition FR:
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition ; performance FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
งานแสดงนิทรรศการ[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition FR: exposition [f]
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: trade fair ; trade show ; expo ; exhibition FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m] ; expo [f] (abrév. - fam.)
งานแสดงตราไปรษณียากร[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: philatelic exhibition FR: exposition philatélique [f]
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m] ; salon [m]
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nithatsakān) EN: science exhibition FR: exposition scientifique [f]
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค[org.] (Sūn Nithats) EN: Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) FR:
ศูนย์แสดงสินค้า[n. exp.] (sūn sadaēng) EN: exhibition center FR:

-exhibition- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Bücherausstellung {f}book exhibition
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space
Ausstellungsbeginn {m}start of the exhibition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -exhibition-
Back to top