ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-exhibit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exhibit, *exhibit*,

-exhibit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've just got to get the exhibit officer in there first.เราต้องให้เจ้าหน้าที่ เก็บหลักฐานเข้าไปดูก่อน
Thiss exhibit "a" why you don't let women work in the military the police force and especially inside a male prison, 'cause look what you get.นั่นเป็นสาเหตุว่า ทำไมนายไม่ควรให้ผู้หญิงมาทำงานในกองทัพ กรมตำรวจ และโดยเฉพาะในเรือนจำชาย เพราะอะไรนายก็ดูเอา
Paul, please exhibit to the audience the fine artifact.พอล โชว์ศิลปะชั้นงามให้ผู้ชมดูหน่อยซิ
He brought the body all the way out here to exhibit it.เขาหิ้วศพจากตรงนี้ เพื่อที่จะทำงานอดิเรกเขา
He'd checked out the best places to exhibit the bodies.เขามองหาสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการฆาตรกรรม
He had checked out the best places to exhibit the bodies.เขาได้ตรวจสอบสถานที่ๆน่าจะพบศพมากที่สุด
We just got back from that exhibit of those plasticized human cadavers.เราพึ่งกลับจากงานแสดงซากศพมนุษย์ปั้น
The visitor centre has an exhibit on that's really supposed to be...ศูนย์การจัดงานแสดงให้เข้าไปชม งานนั่นสมควรที่จะต้องไปจริงๆ...
Please mark this as Exhibit 19.ช่วยดูเอกสารที่ 19 นี่ด้วยคะ
You can go into any Sumerian exhibit and see what I am about to tell youคุณสามารถไปที่ มีการจัดแสดงซูเมเรี่ยน และพบอะไรที่ผม ได้บอกคุณ.
Mr. Mayer, generally, when kids exhibit this type of behavior, there's a problem.คุณเมเยอร์ครับ ปกติแล้ว ถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมแบบนี้ แสดงว่ากำลังมีปัญหา
Jenny said something about Going to an exhibit at the fashion institute,เจนนี่บอกว่าจะไปงานนิทรรศการที่โรงเรียนสอนแฟชั่น

-exhibit- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证物[zhèng wù, ㄓㄥˋ ˋ, 证物 / 證物] exhibit (legal)

-exhibit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดแสดง[v. exp.] (jat sadaēng) EN: exhibit FR: exposer
จัดแสดง[v. exp.] (jat sadaēng) EN: exhibit FR:
กะดี๊กะด๊า[v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited FR:
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: exhibit ; property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit FR:
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble FR:
นำเสนอ[v. exp.] (nam sanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display ; propose ; hand FR: présenter ; montrer
พยานวัตถุ[n.] (phayānwatth) EN: material evidence ; piece of evidence ; physical evidence ; exhibit FR: preuve matérielle [f]
แสดงออก[v.] (sadaēng-øk) EN: show ; demonsrate ; exhibit ; expose ; express (one's feelings) FR: montrer ; exprimer
แสดงท่าทาง[v. exp.] (sadaēng thā) EN: appear ; show ; exhibit FR: apparaître ; se montrer
สำแดง[v.] (samdaēng) EN: show ; exhibit ; manifest ; display ; demonstrate ; indicate FR: montrer ; exposer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -exhibit-
Back to top