ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-excitation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น excitation, *excitation*,

-excitation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Close your eyes, please. No undue excitation of any kind.ปิดตาของคุณโปรด ไม่มีการกระตุ้นเกินควรใด ๆ
Tells us he's a violent anger excitation rapist.จะบอกว่าเขามีอารมณ์โกรธง่าย
IT COULD BE AN ANGER EXCITATION OFFENDERอาจเป็นอาชญากรรมแสวงหาความตื่นเต้น
First excitation state is being maintained.ไม่พบข้อผิดพลาดในระบบ

-excitation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
他励[たれい, tarei] (n,adj-no) separate excitation
加振[かしん, kashin] (n) excitation
励弧[れいこ, reiko] (n) excitation
励振[れいしん, reishin] (n,vs) excitation (drive); stimulus
励磁[れいじ, reiji] (n,vs) excitation
励磁損[れいじそん, reijison] (n) excitation loss
励磁電流[れいじでんりゅう, reijidenryuu] (n) excitation current
励起[れいき, reiki] (n,vs) (electrical) excitation
多光子励起[たこうしれいき, takoushireiki] (n) multiphoton excitation
性的興奮[せいてきこうふん, seitekikoufun] (n) sexual arousal; sexual excitation

-excitation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามฉันท์[n.] (kāmmachan) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
กามฉันทะ[n.] (kāmmachanth) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnt) EN: excitement ; agitation FR: excitation [f]

-excitation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremderregung {f}separate excitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -excitation-
Back to top