ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-exalted-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exalted, *exalted*,

-exalted- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา
"The tale of a student with exalted literary aspirations who lures a brilliant writer into an affair so she can take advantage of his connections.เป็นเรื่องราวของนักเรียน ที่มีวรรณกรรมอยู่ในลมหายใจ... ที่ล่อลวงให้นักเขียนร้อยล้านเข้ามาพัวพันชีวิตเธอ ดังนั้นเธอเลยเข้ามาเอาผลประโยชน์จากเขาได้
O exalted majesty.โอ ท่านผู้ยิ่งใหญ่ของข้า
I will contact you when the Huttlet has been disposed of your high exalted master of the Hutts.ข้าจะติดต่อมาเมื่อฮัตต์ตัวน้อยถูกกำจัดไปแล้ว ท่านผู้นำผู้สูงศักดิ์ยิ่งของชนชาวฮัตต์
And as the Supreme Chairman and exalted ruler of Pantora, you will not command me to leave this planet or do anything else.และในฐานะประมุขสูงสุดและผู้นำสูงส่งแห่งแพนทอร่า เจ้าไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งข้าให้ออกไปจากดาวนี่ หรือให้ทำอะไรอย่างอื่นทั้งนั้น
You're in such exalted company.เธออยู่กับเพื่อนดีๆ ทั้งนั้น
I do not have exalted ancestors.ไม่เหมือนท่าน ข้ามิได้มี บรรพบุรุษผู้สูงส่ง

-exalted- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
得意げ[とくいげ, tokuige] (adv,adj-na) triumphant; exalted
栄位[えいい, eii] (n) exalted position

-exalted- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold FR: cynique ; impudent
ภูมิพระภาคเจ้า[n. exp.] (Phū mī Phra) EN: the Blessed One ; the Exalted One FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -exalted-
Back to top