ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-evenly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น evenly, *evenly*,

-evenly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your weight is evenly distributedให้น้ำหนักนายกระจายเท่ากัน
Both caucasoid. Evenly distributed pigment granules.เป็นคนผิวขาวทั้งคู่ กระทั่งย้อมผมสีเดียวกัน
Well,look how evenly they're spaced out.ดูสิ พวกเขายืนเว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน
The blade that made these cuts is thicker, evenly tapered and sharp on both edges, like a dagger.รอยคมที่ใช้ตัดมีขนาดหนากว่า และแคบเรียวกว่า และคมทั้งสองด้านเหมือนกับกริช
As you can see, the weight is evenly distributed and there's minimal scarring.ดูสิครับ น้ำหนักกระจายเท่ากันทั้งสองข้าง และมีแผลนิดเดียว
Your weight should be evenly distributed. You gotta throw off the back foot.กระจายน้ำหนักให้เท่ากัน ให้แรงส่งมาจากเท้าหลัง
According to our polls, the campus is almost evenly divided.ผลโพลชี้ให้เห็นว่าวิทยาลัยแทบจะถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ฝ่ายเลยทีเดียว
She made sure her visitation days were evenly divided.เธอทำตารางเวลาวันเยี่ยมเยียน แม้มันจะถูกแบ่งไว้แล้ว
There's lipping on each of the stacked cans, evenly spaced like stairs.มันมีขอบบนถังที่มาต่อกันแต่ละอัน ทำให้ความกว้างมันเหมือนขั้นบันได
It's not very often we've seen a crowd in one city so evenly divided, Jim.เม: มันไม่บ่อยมาก เราได้เห็นฝูงชนในเมืองหนึ่ง ... แบ่งเท่า ๆ กันเพื่อให้จิม
Three sets of evenly spaced linear breaks.รอยแตก3รอย มีระยะห่างเท่าๆกัน
Now, Dr. Hodgins found three dents on the suitcase, evenly spaced, that are different from the dents caused by the rocks.ดร.ฮอดจิ้นพบรอยตอก3รอย ที่กระเป๋า,ระยะห่างเท่ากัน แต่รอยเหล่านี้ แตกต่างออกไป มันเกิดจากก้อนหิน

-evenly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势均力敌[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ, 势均力敌 / 勢均力敵] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries
[yún, ㄩㄣˊ, 匀 / 勻] even; evenly (divided); uniform
阳平[yáng píng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, 阳平 / 陽平] evenly rising tone, the second tone of putonghua
阳平声[yáng píng shēng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, 阳平声 / 陽平聲] evenly rising tone, the second tone of putonghua
均热[jūn rè, ㄐㄩㄣ ㄖㄜˋ, 均热 / 均熱] to heat evenly (e.g. in smelting metal)
均湿[jūn shī, ㄐㄩㄣ ㄕ, 均湿 / 均濕] to moisten evenly (e.g. in tanning leather)

-evenly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
半分こ[はんぶんこ, hanbunko] (n,vs) halfsies; splitting evenly between two people
実力伯仲[じつりょくはくちゅう, jitsuryokuhakuchuu] (n) (the two persons' sides) being evenly matched in ability
等黄卵[とうおうらん, tououran] (n) (See 端黄卵) homolecithal egg (egg having a yolk that is evenly distributed throughout)
負けず劣らず[まけずおとらず, makezuotorazu] (adv,adj-no) evenly balanced or talented; nip and tuck

-evenly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalī) EN: distribute evenly FR:
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmn) EN: distribute the weight evenly FR:
เรียบ[v.] (rīep) EN: arrange evenly ; spread ; lay FR:
ถูกคู่[adj.] (thūkkhū) EN: evenly matched FR:
วัดวา[v.] (watwā) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level FR:
อย่างสมดุล[adv.] (yāng somdun) EN: evenly FR: en équilibre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -evenly-
Back to top