ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-etiquette-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น etiquette, *etiquette*,

-etiquette- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know the proper etiquette in this situation.ผมไม่รู้ว่าสถานกาณ์แบบนี้ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
First off, explain the etiquette for tomorrow's ceremony.อย่างแรก อธิบายธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพิธีการในวันพรุ่งนี้
I was quite worried as the time for formal etiquette lessons was limitedฉันกังวลใจเล็กน้อยที่บทเรียนมารยาทถูกจำกัด
Further educate the Crown Princess in the matters of etiquette and thus allow her to become an undisputed royal.ต่อไปให้การศึกษากับเจ้าหญิงต่อเกี่ยวกับมารยาท และทำให้เธอเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่มีใครติได้
It's etiquette to respond to an invitation.มันเป็นมารยาท ในการรับคำเชิญ
And I've still got to learn about tournament etiquette by the morning.แถมยังต้องเรียนเรื่องมารยาทของการแข่งขันอีกตลอดช่วงเช้าเลย
This is not the proper etiquette in this neighborhood.นี่ไม่ใช่มารยาทที่เหมาะสมของคนย่านนี้
Crockery, nuptial etiquette and pleasing your bride.ของชำร่วย การวางตัว การ ช่วยเหลือเจ้าสาว
So essentially, your knock was negated by your complete lack of adherence to the social etiquette that follows a knock.ประเด็นคือ การเคาะประตูมันไม่ได้ผล เนื่องจากกิริยาอันไร้มารยาทของคุณ
It's bad wedding etiquette or something.ช่อดอกไม้แต่งงาน แบบเหี่ยวๆ
You must write an etiquette book for adulterers.คุณน่าจะเขียนหนังสือคุณสมบัติผู้ดีขายให้กับคนที่มีชู้
Accepted etiquette is one rep at a time. Screw etiquette.ตามมารยาท เซลควรเข้าไปทีละคน แต่ใครจะสน

-etiquette- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, 六艺 / 六藝] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算)
三跪九叩[sān guì jiǔ kòu, ㄙㄢ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, 三跪九叩] to kneel three times and kowtow nine times (formal etiquette on meeting the emperor)

-etiquette- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エチケット[, echiketto] (n) etiquette (fre
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony
マナー違反[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette
レディーズファースト;レディファースト;レディーファースト[, redei-zufa-suto ; redeifa-suto ; redei-fa-suto] (n) "ladies first" rule of etiquette (wasei
不埒;不埓[ふらち, furachi] (adj-na,n) insolence; misconduct; rudeness; breach of etiquette
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality
嫌い箸[きらいばし, kiraibashi] (n) things prohibited by chopstick etiquette
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette
忌み箸[いみばし, imibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette
法に適う[ほうにかなう, hounikanau] (exp,v5u) to conform to the rules of etiquette
禁じ箸[きんじばし, kinjibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette
違式[いしき, ishiki] (n) informality; breach of etiquette

-etiquette- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker FR: étiquette [f]
ฉลากบอกราคา[n. exp.] (chalāk bøk ) EN: price-tag FR: étiquette de prix [f]
ฉลากคำเตือน[n. exp.] (chalāk kham) EN: warning label FR: étiquette avertissement [f]
ฉลากสินค้า[n. exp.] (chalāk sink) EN: price-tag FR: étiquette de prix [f]
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาททนายความ[n. exp.] (mārayāt tha) EN: lawyers' professional etiquette FR:
มารยาททางการทูต[n. exp.] (mārayāt thā) EN: etiquette FR:
มารยาททางสังคม ; มารยาทสังคม[n. exp.] (mārayāt thā) EN: social etiquette FR: convenances sociales [fpl]
แปะฉลาก[v. exp.] (pae chalāk) EN: stick on a label FR: coller une étiquette ; apposer une étiquette
ป้าย[n.] (pāi) EN: label ; sticker ; price label FR: étiquette [f]
ป้ายติด[n.] (pāi tit) EN: label FR: étiquette [f]
ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง[n. exp.] (pāi tit kra) EN: luggage tag FR: étiquette de bagage [f]
ประเพณีการทูต[n. exp.] (praphēnī kā) EN: diplomatic etiquette FR: règle diplomatique [f]
สลาก[n.] (salāk) EN: label ; tab FR: étiquette [f]
แท็ก[n.] (thaek) EN: tag FR: étiquette [f]
แท็กกระเป๋า[n. exp.] (thaek krapa) EN: luggage tag ; baggage tag FR: étiquette à bagage [f]
แท็กสัมภาระ[n. exp.] (thaek samph) EN: luggage tag ; baggage tag FR: étiquette à bagage [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -etiquette-
Back to top