ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ensconce-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ensconce, *ensconce*,

-ensconce- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ensconce-
Back to top