ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-enormously-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enormously, *enormously*,

-enormously- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู
He is enormously rich, very powerful, very cruelเขา Nvery อย่างมหึมามั่งมี,\ทรงพลัง, ทารุณมาก
I've got 10,000 enormously serious things to discuss with a beautiful Russian woman.ฉันมีสิ่งที่ร้ายแรง 10,000 มหาศาลเพื่อหารือเกี่ยวกับ กับผู้หญิงรัสเซียที่สวยงาม
And the dissemination of the idea of themselves is an enormously invasive project so how do you make a brand idea?และการเผยแพร่แนวความคิดของตัวเอง เป็นโครงการรุกเข้ายึดครองที่ใหญ่มาก ทีนี้คุณจะสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้นมาอย่างไร?
He has been enormously helpful... He dropped Albert's poems from the benefit.เขาปลดกลอนของอัลเบิร์ต ออกจากกองทุน
Even though he has given military authority to Prince Young-Po, the fact that he has given Prince Dae-So the task of understanding the political and military status of foreign lands is an enormously powerful and important task.ถึงแม้ว่าพระองค์ยังไม่พระราชทาน อำนาจทางการทหารให้กับเจ้าชายยองโพ ความจริงที่ว่าพระองค์ทรงมอบหมายงานให้เจ้าชายแดโซ ทางการเมืองและการทหาร ของต่างเมืองนั่นหมายถึงอำนาจเต็มที่ และเป็นงานที่สำคัญมาก
With another enormously popular show, "heroes."ในซีรี่ย์ที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น ฮีโร่ส์
Because I love you, you enormously stubborn pain in the ass.เพราะว่า ฉันรักเธอ นายอาจจะเป็นคนที่ดื้อดึงมากๆและแสบสุดๆ
Must be enormously difficult to accommodate that inclination.คงยากลำบากมากสินะ ที่จะอะลุ่มอล่วยให้กับความต้องการแบบนั้น
Really? He must have been enormously proud of you,Yะพu muั•t hะฐvะต mั–ั•hะตะฐrd mะต, ฮ™ ั•ะฐั–d ฮ™ hะฐd ะฐ mะตlะพdy nะพt ะฐ mะฐlะฐdy!
Well, it seems enormously patronizing to me.เยี่ยม มันเหมือนเป็นการสนับสนุนฉันครั้งใหญ่เลย
I would appreciate it enormously if you could just leave us in peace... until I finish this lovely pint of Guinness.ฉันจะชอบคุณมากๆ ถ้าปล่อยให้เราอยู่ในความสงบ... จนกว่าฉันจะดื่มเบียร์ให้หมดแก้วซะก่อน

-enormously- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, 踌躇满志 / 躊躇滿志] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, 庞杂 / 龐雜] enormously complex; a vast jumble

-enormously- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
แสน[adv.] (saēn) EN: exceedingly ; extremely ; enormously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -enormously-
Back to top