ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-enforced-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enforced, *enforced*,

-enforced- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยถูกบังคับ[adj.] (dōi thūk ba) EN: enforced ; compulsory FR:
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra ) EN: enforced liquidation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -enforced-
Back to top