ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*enforced*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enforced, -enforced-

*enforced* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enforced (adj.) ที่ถูกบังคับ See also: ที่ไม่เต็มใจ Syn. compulsory, involuntary Ops. willing, voluntary

*enforced* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強制収容[きょうせいしゅうよう, kyouseishuuyou] (n,vs) (enforced) confinement; internment; detention by legal force
強行[きょうこう, kyoukou] (n,vs) (1) forcing; enforcement; (adj-na) (2) forced; enforced; (P)

*enforced* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยถูกบังคับ[adj.] (dōi thūk ba) EN: enforced ; compulsory FR:
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[n. exp.] (kān chamra ) EN: enforced liquidation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *enforced*
Back to top