ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-either-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น either, *either*,

-either- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can either stay or leaveคุณสามารถอยู่หรือไปก็ได้ทั้งนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK, then, just remember that this has to be twelve to nothing, either way.ตกลงแล้วเพียงแค่จำไว้ว่านี่จะเป็นสิบสองไม่มีอะไรที่จะมีทางใดทางหนึ่ง
And no one to help either one of us. "และไม่มีใครที่จะช่วยให้คนใด คนหนึ่งของเรา
Clean-limbed, without dishonourable actions on either side.ไม่กระทำการเสียชื่อเสียง ด้านใดด้านหนึ่ง
That sound is either a warning or a directional device, I don't know which.โดยการใช้เสียงนั่น ดีหรือร้ายมันเป็นสัญญาณเตือน หรืออุปกรณ์นําทางบางอย่าง
I don't think either one of you are familiar with our problems!ผมไม่คิดว่าคุณสองคน คุ้นเคยกับปัญหาของเรา!
You either kill this animal or cut off its food supply.เราฆ่ามันหรือไม่ก็ตัดเเหล่งอาหาร
Without each other there ain't nothing either can doโดยปราศจากซึ่งกันและกันไม่มีสิงที่เราสามารถทำ
But I don't know why either should be interested in an old man sitting alone in prison while the rest of the world is blowing itself to pieces.แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะมาสนใจคนแก่ ที่นั่งอยู่ในคุกคนเดียว ขณะที่ทั้งโลกกำลังแยกเป็นเสี่ยงๆ
I'm your granduncle but I can still walk either of you into the ground.ฉันเป็นลุงใหญ่ของเธอ แต่ฉันยังเดินแข่งกับ เธอทั้งสองคนได้สบาย
Everyone here tonight was either Mr. Boddy's victim or accomplice.ทุกคนที่อยู่ที่นี่คืนนี้เป็นทั้งเหยื่อ คุณบ๊อดดี้หรือผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งนั้น
The fact is... the fact is... either we are the only ones left... or there's nobody within range of my puny little second world war signals.รู้ไว้ด้วย สรุปก็คือ ก็คือ เราเป็นพวกเดียวที่เหลืออยู่
If either one of you assholes had $2,000, I'd kill you both.ถ้ามีคนใดคนหนึ่งได้ 2000 เหรียญ ฉันจะฆ่าแกทั้งสองคน

-either- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两旁[liǎng páng, ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ, 两旁 / 兩旁] both sides; either sides
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
两边[liǎng bian, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄧㄢ˙, 两边 / 兩邊] either side; both sides
梁朝[Liáng cháo, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄠˊ, 梁朝] either of two Liang dynasties: 502-557, one of the three Southern Dynasties 南朝, or 907-923, one of the five dynasties 五代 between Tang and Song
桥头[qiáo tóu, ㄑㄧㄠˊ ㄊㄡˊ, 桥头 / 橋頭] either end of a bridge; a bridgehead
[chà, ㄔㄚˋ, 衩] slit on either side of robe

-either- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits)
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be
ハーフインターチェンジ[, ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions)
ラブホテル;ラヴホテル[, rabuhoteru ; ravuhoteru] (n) hotel that rents rooms to couples either overnight or for two hours' "rest" (wasei
何方道[どっちみち, docchimichi] (adv) (uk) anyway; either way; one way or the other
切羽;切刃[せっぱ, seppa] (n) (1) thin washer on either side of the guard (tsuba) of a sword; (2) (See 切羽詰まる) (up to) the hilt; wits' end
半挿;匜(oK);楾[はんぞう, hanzou] (n) (1) tea pot like object made typically of lacquer ware and used to pour hot and cold liquids; (2) basin of water with two handles on either side used for washing one's face or hands
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P)
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere)
幻月[げんげつ, gengetsu] (n) (See 幻日) paraselene; moon dog; moondog (bright spot on either side of the moon caused by refraction of moonlight through ice crystals in the atmosphere)
我人;和人[わひと, wahito] (n) (arch) you (nuance of either deep affection or contempt)
普賢延命菩薩[ふげんえんめいぼさつ, fugen'enmeibosatsu] (n) {Buddh} (See 普賢菩薩) image of the Samantabhadra of long life (with either two or twenty arms, usu. on a white elephant)
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi)
絶句[ぜっく(P);ぜく(ok), zekku (P); zeku (ok)] (n,vs) (1) being lost for words; becoming speechless; (2) (See 五言絶句,七言絶句) jueju (Chinese quatrain with lines of either five or seven syllables); (P)

-either- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันไหน ๆ ก็ได้ = อันไหนๆ ก็ได้[X] (an nai-nai ) EN: any one ; either one FR:
ด้วย[adv.] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise FR: aussi ; également ; de même ; de plus ; itou (fam., vx) ; non plus
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง[xp] (fai dai fai) EN: any side ; any party ; either party ; either side FR: ni pour l'un ni pour l'autre
ข้างใดข้างหนึ่ง[xp] (khāng dai k) EN: either of the two FR: l'un des deux ; l'un ou l'autre
ไม่...ก็...[X] (mai ... kø ) EN: either ... or ... FR: soit ... soit
ไม่รู้เหมือนกัน [v. exp.] (mai rū meūo) EN: do not know either FR: ne pas savoir non plus ; je ne sais pas non plus
ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง[X] (mai yāng da) EN: either … or ; it's either one or the other FR:
ประการใดประการหนึ่ง[X] (prakān dai ) EN: of some sort ; in some way ; either one ; one or the other ; in any respect ; in any way whatsoever ; anything FR:
อย่างใดอย่างหนึ่ง[X] (yāng dai yā) EN: one ; any ; either ; either...or... ; one or the other FR: de toute façon
อย่างหนึ่งอย่างใด[X] (yāng neung ) EN: one ; any ; either ; either...or... ; one or the other FR: de toute façon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -either-
Back to top