ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ecumenism-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ecumenism, *ecumenism*,

-ecumenism- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキュメニズム[, ekyumenizumu] (n) ecumenism
エクメーネ[, ekume-ne] (n) ecumenism (gre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ecumenism-
Back to top